placeholder

Študij na FD / Študenti

Študentski svet FD je organ študentov FD.

Volilni odbor za volitve v ŠS FD je na podlagi Pravilnika o načinu volitev ŠS FD in Statuta FD, na podlagi preštetih glasovnic, sprejel sklep, da so bili na rednih volitvah, dne 08.3. 2018, v ŠS FD izvoljeni naslednji kandidati:

1. Študijska smer VIZUALNE KOMUNIKACIJE:

Mojca Kotnik, Tami Kenda

2. Študijska smer NOTRANJA OPREMA

Pia Mršek, Sara Kresal

3. Študijska smer TEKSTILIJE IN OBLAČILA

Valentina Kolander, Hana Jerlah

4. Študijska smer DIZAJN MANAGEMENT

Anamarija Klaužar, Anja Črnič

VODSTVO ŠS FD

Predsednica ŠS FD: Mojca Kotnik

Podpredsednica ŠS FD: Valentina Kolander

Tajnik ŠS FD: Pia Mršek

PREDSTAVNIKI ŠTUDENTOV V ORGANIH FD:

v Komisiji za študijske zadeve: Sara Kresal

v Akademskem zboru: Mojca Kotnik, Tami Kenda, Pia Mršek, Sara Kresal, Valentina Kolander, Hana Jerlah, Anamarija Klaužer, Anja Črnič, Janez Rožmanec

v Komisiji za kakovost: Anja Črnič

v Komisiji za intelektualno lastnino: Tami Kenda

Zaradi boljše komunikacije s študenti ima Študentski svet FD uradni naslov: ssfakultetazadizajn@gmail.com, kamor lahko študenti pošljejo svoja mnenja, pohvale in pritožbe.

Tutor je prijatelj!

Cilj tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju, tako v obliki pomoči pri osvajanju študijske snovi kot tudi pri ostalih težavah, ki se lahko pojavijo v času študija.

Preko tutorskega sistema Fakulteti za dizajn ustvarjamo pogoje za:
•  organizirano skrb za študijski razvoj vsakega posameznega študenta in spremljanje njegove uspešnosti do zaključka študija,
•  krepitev medsebojnih stikov med študenti, profesorskim kadrom in zaposlenimi na FD,
•  uspešno vključevanje študentov v študijsko okolje in spodbujanje študentov za izboljševanje študijskega uspeha,
•  reševanje splošnih in specifičnih problemov vseh študentov, s posebnim poudarkom na pomoči študentov s posebnimi potrebami,
•  vključevanje tujih študentov, ki so na začasni izmenjavi na FD.

Oblike tutorstva na Fakulteti za dizajn:
•  učiteljsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorjev učitelji in strokovni sodelavci na fakulteti,
•  študentsko tutorstvo, kjer študentom nudijo pomoč praviloma študentje višjih letnikov,
•  tutorstvo za tuje študente.

Namen učiteljskega tutorstva je svetovanje učiteljev ter strokovnih sodelavcev fakultete študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Tutorji učitelji na FD so:

na smeri Notranja oprema: doc. Mojca Perše 

na smeri Vizualne komunikacije: doc. mag. Barbara Dovečar in Domen Lo

na smeri Tekstilije in oblačila: doc. dr. Damjana Celcar  in Almina Duraković, višja predavateljica

na smeri Dizajn management: Manca Matičič Zver, asist.

na smeri Nakit: doc. dr. Petra Bole.

Koordinatorka učiteljskega tutorstva na FD je Almina Duraković, višja predavateljica

Pri študentskem tutorstvu praviloma sodelujejo študentje višjih letnikov. Študentje tutorji svojim kolegom nudijo splošne informacije o študiju ter pomagajo pri študijskih vprašanjih in težavah.

Študent se na študenta tutorja lahko obrne:
•  če potrebuje pomoč pri določenem predmetu,
•  glede izpitnega reda, pravilnikov na fakulteti,
•  če potrebuje hiter nasvet o težavah povezanih s fakulteto,
•  če ga zanimajo osnovne stvari glede organizacije študijskega življenja – obštudijske dejavnosti, boni, avtobus, …

Tutorji tujim študentom skrbijo za tujega oziroma gostujočega študenta na šoli. Tujemu študentu pomagajo prve dni na izmenjavi (nastanitev, organizacija študija) in mu predstavljajo stik s slovenskimi kolegi.

V akademskem letu 2018/2019 so tutorji študenti na Fakulteti za dizajn:

Mojca Kotnik – VK (T, Š), Valentina Kolander – TO (T), Sara Kresal, Agnes Langerholc – NO (Š, T), Lara Razinger, Katarina Hiti – DM ( Š, T)

Tutorji za študente s posebnim statusom (P):

Mojca Kotnik – VK, Lara Razinger, Katarina Hiti – DM, Sara Kresal – NO

Legenda: Š – študentsko tutorstvo, T – tutorstvo za tuje študente, P – tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Kontaktne podatke vseh tutorjev dobite pri mag. Maji Cergol Lipnik (maja.cergol@fd.si)

S tutorskim sistemom na FD spodbujamo kolegialnost in skrb za sočloveka!

Koordinatorka tutorjev študentov na FD je mag. Maja Cergol Lipnik.

Področje študentov s posebnim statusom na FD pokriva tri skupine študentov, ki so upravičeni do posebnega statusa med študijem. V prvi skupini so študenti športniki, v drugi skupini so študenti priznani umetniki in v tretji skupini študenti s posebnimi potrebami.

Študenti športniki in študenti umetniki so tisti študenti, ki so dosegli/dosegajo vidne rezultate na svojem področju delovanja in naosnovi tega lahko uveljavljajo status športnika/umetnika.

Študenti s posebnimi potrebami so dolgotrajno bolni študenti, študenti invalidi oz. študenti z dolgotrajnimi poškodbami, motnjami, primanjkljaji ali težavami, ki otežujejo njihovo polno in učinkovito vključitev v izvajanje študijskih programov. Študenti s posebnimi potrebami potrebujejo v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve, ker se srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu.

Namen

Glavni namen področja je pomoč študentom, ki sega od zagotovitve posebnega statusa do koordinacije nalog in aktivnosti v zvezi z reševanjem njihove problematike. Iz tega naslova se pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo status študenta s posebnim statusom, s sklepom Komisije za študijske zadeve, na podlagi Pravilnika o študentih s posebnim statusom na FD, zagotovi določene prilagoditve.

Cilji

Na področju študentov s posebnim statusom FD izvaja različne aktivnosti, katerih cilj je:

– spremljanje in razvoj področja na strateški ravni fakultete,

– evidentiranje problemov in iskanje možnih rešitev,

– izboljšanje pogojev študija z implementacijo novih pristopov,

– načrtovanje in izvedba projektov, ki pospešujejo vključitev študentov s posebnim statusom v študijski proces,

– svetovanje ter sodelovanje pri usposabljanju koordinatorjev in tutorjev učiteljev  ter tutorjev študentov za delo s študenti s posebnim statusom na FD,

– ozaveščanje pedagoških in strokovnih sodelavcev fakultete o problematiki študentov s posebnim statusom,

– sodelovanje z različnimi zunanjimi službami in institucijami, v slovenskem in mednarodnem prostoru, ki delujejo na področju posebnih potreb,

Pridobitev posebnega statusa

Pri zagotovitvi posebnega statusa FD deluje v skladu s Pravilnikom o študentih s posebnim statusom na FD. Zahtevek za pridobitev posebnega statusa, študent dodiplomskega ali podiplomskega študija vloži praviloma ob vpisu, v referat za študentske zadeve, s posebno vlogo, v kateri utemelji kategorijo statusa za katerega prosi in argumentacijo le-tega oz. prilagoditve za katere prosi.

O dodelitvi statusa odloča Komisija za študijske zadeve. Študent uveljavlja prilagoditve  v skladu s sklepom Komisije.

Vsak študent s posebnim statusom mora sam poskrbeti, da pravočasno o tem obvesti predavatelja oz. nosilca predmeta, pri katerem uveljavlja prilagoditve in se z njim dogovori o načinu izvedbe.

 

Spoštovane diplomantke Fakultete za dizajn, spoštovani diplomanti Fakultete za dizajn!

S pomočjo vas, Fakulteta za dizajn v Ljubljani, že vrsto let uspešno prenaša znanje v tuje in domače, javne in gospodarske subjekte preko inovacij, patentov ter razvojnih in umetniških projektov, ki prinašajo dodano vrednost oblikovalskim in tehnološkim rešitvam ter izvedbi novih izdelkov in storitev. Diplomanti FD, kot ambasadorji Fakultete za dizajn, s svojim znanjem in diplomo, aktivno prispevate k uveljavitvi kreativnih industrij, zlasti dizajna in povečujete pomen, ki ga ima dizajn pri razvoju podjetja, gospodarstva in družbe kot celote. Želimo si, da se z zaključkom študija naše vezi ne bi prekinile, temveč, da bi jih še naprej krepili.

V ta namen smo ustanovili Alumni klub FD, katerega namen je:

– omogočiti različnim generacijam naših diplomantov sodelovanje in mreženje,
– vzpostaviti in razvijati sodelovanje med FD in našimi diplomanti ter posledično z okoljem v katerem ustvarjate svoje kariere,
– negovati pripadnost šoli in promovirati dosežke članov kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti diplomantov tako doma kot v tujini,
– prispevati k nadaljnjemu razvoju in promociji FD.

Kaj vam Alumni klub ponuja:

– povezovanje diplomantov – networking,
– sodelovanje na strokovnih in družabnih dogodkih v organizaciji FD,
– redno obveščanje o aktualnih objavah, razpisih in natečajih,
– 10% popust pri plačilu kotizacije za različne programe VŽU (tečaji, poletne šole, delavnice).

Kdo se lahko včlani?

Člani Alumni kluba FD lahko postanejo diplomanti FD in diplomanti Istituti Callegari – le prijavnico, ki se nahaja pod besedilom je potrebno izpolniti ter klikniti na zavihek “Pošlji”.

Sodelujte z nami!

Delovanje Alumni kluba bo odvisno predvsem od vašega sodelovanja. Mnoge med vami spremlja zgodba o uspehu. Delite jo z ostalimi člani kluba ali z bodočimi diplomanti in soustvarjajte njihovo karierno pot. V Alumni klubu lahko delujete kot predavatelji, vodite okrogle mize, prispevate članek ali novico, pomagate pri organizaciji alumni dogodkov ali sponzorirate alumni dogodke. Vsaka pomoč ali ideja sta dobrodošli. Vaše cenjene komentarje, predloge in pobude pošljite na alumni@fd.si.

Ne skrbite, o vseh srečanjih Alumni FD vas bomo pravočasno obvestili.

Hvala za vašo kreativnost, ki je bogatila FD v času vašega študija. Ohranjajmo jo še naprej!

Prijavnica

Osebni podatki

Podatki o študiju

Podatki o zaposlitvi

Kontaktna oseba

mag. Veronika Gruden
E-pošta: veronika.gruden@fd.si
Telefon: 059 23 5002

Študijska praksa predstavlja enega ključnih korakov na poti k zaposlitvi in v številnih primerih predstavlja podlago za zaposlitev. Študenti imajo na praksi, poleg znanja, možnost pridobiti še druge sposobnosti, ki so večkrat odločilnega pomena pri iskanju oz. opravljanju dela in sicer: pridobivajo ustrezne delovne navade, učijo se delati v skupini, komunicirati s sodelavci in vodstvom, navsezadnje pa praktično usposabljanje pripomore tudi k razvoju osebnostnih lastnosti študenta.

FD izvaja obvezno študijsko prakso oz. praktično usposabljanje študentov v skladu z akreditiranim študijskim programom I. stopnje »Dizajn«.

Izvajanje praktičnega usposabljanja izhaja iz strateških ciljev FD in zagotavlja:

– pridobivanje ustreznih (uporabnih) kompetenc diplomantov na dodiplomskem študijskem programu,

– povečuje zaposlitvene možnosti diplomantov,

– prispeva k razvoju oblikovalske discipline in v primeru opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini,

– povečuje mednarodno izmenjavo študentov pri pridobivanju mednarodnih delovnih izkušenj.

Osnovni nameni praktičnega usposabljanja študentov so: osredotočanje na vsebine, ki so pomembne za reševanje nalog in izpeljavo projektov v podjetju, vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces, motivacija študentov za uspešnejše študijske rezultate in za kasnejšo odgovornost do delovnega mesta, krepitev kompetenc študentov za uspešnejše zaposlovanje in prepoznavnost študentov FD med delodajalci.

Za izvajanje praktičnega usposabljana na FD skrbijo koordinatorji prakse, ki:

– nudijo informacije v zvezi z izvedbo praktičnega usposabljanja (vsebina in postopek),

– koordinirajo komunikacijo med študenti, delodajalci in FD,

– nudijo pomoč študentom pri iskanju ustreznega delodajalca (organizacije) za izvedbo praktičnega usposabljanja,

– nudijo administrativno podporo referatu za študentske zadeve v zvezi z opravljanjem praktičnega usposabljanja.

Koordinatorji prakse na FD so:

– na smer Notranja oprema:  doc. Mojca Perše

– na smeri Vizualne komunikacije:  Domen Lo

– na smeri Tekstilije in oblačila:   Lidija Rotar, učiteljica veščin

– na smeri Dizajn management: mag. Veronika Gruden

– na smeri Nakit: doc. dr. Petra Bole

Image Map