placeholder

Predstavitev

Fakulteta za dizajn se je preoblikovala iz Visoke šole za dizajn in je samostojni visokošolski zavod ter od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Ustanovila jo je izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a, ki je njena edina lastnica, 4. oktobra 2005.

Fakulteta za dizajn izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje »Dizajn«. Študijski program Fakultete za dizajn sodi po Frascati lestvici na področje 5 – družboslovne vede (arhitektura in oblikovanje), poleg tega se na fakulteti odvija znanstveno-raziskovalna dejavnost za področje Tehniške vede (2).  Po ISCED klasifikaciji se program razvršča na področje umetnost (21), vendar pa vključuje pri izobraževanju še naslednja področja: humanistične vede (22), družboslovne vede (31), tehnične vede (52) ter arhitekturo in gradbeništvo (58).

Dodiplomski študijski program je pridobil akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo v juliju 2006, v letu 2007 pa mu je bila dodeljena koncesija za izvajanje javne službe, zato se od študijskega leta 2008/2009 nanj lahko vpisujejo redni študenti brez plačila šolnine.

Magistrski študijski program je bil akreditiran v letu 2012, izvajati pa se je začel s študijskim letom 2012/2013. Magistrski študijski program nima koncesije, zato je magistrski študijski program plačljiv.

Fakulteta za dizajn ima akreditirane tri module za vseživljenjsko izobraževanje: 1. modul: Notranja oprema – stanovanjski objekti, 2. modul: Notranja oprema – javni objekti in 3. modul: Modelar.  Moduli za vseživljenjsko učenje nimajo koncesije. Namenjeni so izpopolnjevanju na strokovnem področju ter pridobivanju dodatnih znanj, udeleženci pa z dokončanjem pridobijo KT, ki jih lahko uporabijo v nadaljnjem izobraževanju.

Od leta 2007 Fakulteta za dizajn tudi aktivno sodeluje v evropskem programu Vseživljenjsko učenje, sektorskemu programu Erasmus. S pomočjo programa je šola vzpostavila visoko kvalitetno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča študentom in predavateljem izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj iz sveta dizajna.

Fakulteto za dizajn sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev. Tako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot Fakultete za dizajn, temelji na kreativnih zamislih njenih ustvarjalnih sodelavcev, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe, pri tem pa graditi visoke etične standarde, spoštovati akademsko svobodo ter ohranjati trajnostni odnos do okolja.

 

Fakulteta za dizajn je javnosti odprta vsak delovni dan od ponedeljka do četrtka med 9:00 in 16:00 uro, ob petkih pa med 9:00 in 13:00 uro.
Med vikendi in ob praznikih je šola zaprta.

Za vse zainteresirane posameznike, bodoče študente ter šolske skupine, Fakulteta za dizajn organizira vodene oglede šole in vodene oglede po razstavah študentov. Več informacij lahko dobite pri ga. Almini Duraković , kjer se dogovorite tudi za termin ogleda šole.

Vsi obiski večjih skupin morajo  biti predhodno najavljeni.

Vljudno vabljeni!

Senat FD je na svoji 8. korespondenčni seji, dne 21.8. 2013 sprejel sklep, da vsi veljavni pravilniki oz. drugi akti VŠD  ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo vse do sprejema novih aktov.

RAZVOJNI PROGRAMI

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2015-2020

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2017 – 2022

Letni program dela za leto 2013

Letni program dela za leto 2014

Letni program dela za leto 2015

Letni program dela za leto 2016

Letni program dela za leto 2017

Letni program dela za leto 2018

Letni program dela za leto 2019

ŠTUDIJ

Pravilnik o tutorskem sistemu

Izpitni pravilnik FD

Sprememba Izpitnega pravilnika FD

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov na FD

Pravila o pripravi in zagovoru diplomske naloge

Spremembe oz. dopolnitev pravil o pripravi diplomske naloge

Pravila o pripravi in zagovoru magistrskega dela

Pravilnik o vseživljenjskem učenju

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik za sprejemne izpite na FD

Navodila o izvajanju predmetov študijskih programov s konzultacijami

Navodila za oblikovanje pisnih izdelkov na FD

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov – veljaven od 30.9.2018 dalje

Navodila o preverjanju podobnosti vsebine

SPLOŠNO

Statut Fakultete za dizajn – čistopis

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na FD

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FD

Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu

Pravilnik o nagradah in priznanjih Fakultete za dizajn

Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev in raziskovalcev FD

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na VŠD

Pravilnik o delovnem času na FD

Navodilo o koriščenju in odmeri LD uslužbencev na FD

Pravilnik o volitvah organov FD

Pravilnik o ustanovitvi in delovanju Razvojnega sveta FD

Pravilnik o intelektualni lastnini zaposlenih in študentov FD

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti

Pravilnik o preprečevanju mobinga

Program promocije varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o vodenju zaloge knjižničnega gradiva

Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del

Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost

Pravila delovanja Alumni kluba FD

ŠTUDENTI

Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na FD

Pravilnik o načinu volitev Študentskega sveta FD

Poslovnik za delo ŠS FD

Spremembe Poslovnika in Pravilnika o načinu volitev, z dne 8.12. 2015

MERILA

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na FD

Dopolnitev Meril z dne 30. 5. 2016

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pravilnik o mobilnosti na FD

POSLOVNIKI

Poslovnik kakovosti

Poslovnik Senata FD

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2008

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2009

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2010

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2014/2015

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2017/2018

POROČILA

Letno poročilo VŠD za leto 2011

Letno poročilo za leto 2012

Računovodsko poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2013

Računovodsko poročilo za leto 2013

Letno poročilo za leto 2014

Računovodsko poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Računovodsko poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Računovodsko poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Računovodsko poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Računovodsko poročilo za leto 2018

KODEKS

Etični kodeks FD

OSTALI DOKUMENTI

Katalog informacij javnega značaja

Cenik FD 

Sklep o popustu na šolnino za smer DM

Študijski koledar 2013/2014

Študijski koledar 2014 /2015

Študijski koledar 2015/2016

Študijski koledar 2016/2017

Image Map