placeholder

Študij na FD / Magistrski

Magistrski študijski program DIZAJN sestavljajo štiri smeri: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management in je nadgradnja znanja že akreditiranega dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Dizajn, čeprav je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo tudi diplomanti drugih študisjkih programov. Je edini študijski program v slovenskem prostoru, ki vsebuje študij oblikovanja notranje opreme.

Vsaka od smeri magistrskega programa se v nadaljevanju deli na dva modula. Smer notranje opreme se razdeli na dva modula v drugem semestru 1 letnika, in taka delitev ostane vse do konca študija, medtem ko se smeri Vizualnih komunikacij in Tekstilij in oblačil delijo na module že v prvem semestru 1. letnika. Smer Dizajn management nima modulov.

Magistrski študijski program je usklajen z bolonjskimi merili, ki vključujejo najnovejše trende izobraževanja študentov na področju oblikovanja notranje opreme, novih tekstilnih materialov in izdelkov ter vizualnih komunikacij in dizajn managementa. Študentom magistrskega študija bo na osnovi kreditnih točk omogočena izbira predmetov na visokošolskih zavodih po Sloveniji in Evropi.

Opis programa

Študijski program Dizajn je nadaljevanje že akreditiranega dodiplomskega programa, zato ga sestavljajo enake smeri in sicer: Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn management.
Smer notranja oprema se deli v 1. letniku v 2. semestru na dva modula: Modul 1 – Les in Modul 2 – Oblikovanje prostora. Ta delitev ostane enaka tudi v drugem letniku.
Smer tekstilije in oblačila se delijo že v 1. semestru 1. letnika na Modul 1 – Oblačila in Modul 2 –  Tekstilije. Tudi na tej smeri je delitev enaka v drugem letniku.
Smer vizualne komunikacije je enako deljena na dva modula v obeh letnikih, in sicer Modul 1 – Načrtovanje vizualnih komunikacij in Modul 2 – Ilustracija.

Oba modula na vseh treh smereh imata enako število kreditnih točk. Z delitvijo posamezne smeri na dva modula želimo doseči večjo stopnjo specializiranosti znanja študenta za izbran poklic. Delitev na module ne pomeni usmerjati študente v ozkost izobraževanja, temveč dvigniti nivo in širino specializiranosti ob istočasnem povezovanju znaj skozi semestre.

Smer Dizajn management se ne deli na module.

Drugostopenjski magistrski študijski program Dizajn traja 2 leti (4 semestre). Študijske obveznosti  obsegajo v vsakem od dveh letnikov po 60 ECTS (v vsakem semestru po 30 kreditnih točk), skupaj 120 ECTS kreditnih točk.

Strokovni naziv

Pridobljen naziv po končanem študiju je: magister dizajna oz. magistrica dizajna, okrajšava naziva je mag. diz., z navedbo smeri študija.

Temeljni cilji programa

Ustanovitev magistrskega študija anticipira vse večje potrebe slovenskega gospodarstva po oblikovalcih različnih profilov, saj je že dodobra prevladalo spoznanje, da je potrebno ob pomanjkanju surovin in energetskih virov v Sloveniji računati predvsem na kreativnost in inovativnost.

V skladu z navedenim, so temeljni cilji magistrskega študijskega programa DIZAJN sledeči:
– povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z ustvarjanjem dodane vrednosti z vidika oblikovalskih in tehnoloških rešitev ob upoštevanju potreb uporabnikov ter ekonomskih zahtev.
– razvijati izdelke iz naravnih materialov (les, kamen, kovina, tekstil) iz različnih slovenskih pokrajin in kulturnih središč.
– izboljšati kulturo bivanja in razvijanje pozitivnega odnosa do okolja in tudi zdravja ljudi.
– ustvariti visoko izobražen kader na področju oblikovanja notranje opreme, tekstilij in vizualnih komunikacij, ki bo sposoben spreminjati, obvladovati in poiskati rešitve sodobnega časa za povečanje prodora in razvoja slovenskega oblikovanja na širši globalni trg.
– učni proces je sestavljen tako, da si študentje pridobijo specifična znanja bazirana na družboslovnih, tehničnih, humanističnih in umetniških vedah. Tako bodo lahko dovolj strokovno in odgovorno ter samostojno pristopali k reševanju in izvajanju nalog.
– plasirati naše znanje in inovacije v druge evropske države.

Po končanem magistrskem študiju bodo diplomanti sposobni
– obvladovanja neodvisnih oblikovalskih procesov z njihovo lastno oblikovalsko identiteto;
– vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih odnosov za delo v skupini in z drugimi uporabniki in skupinami ter zmožnost strpnega dialoga;
– samostojnega oblikovanja kakovostnih in trajnostnemu razvoju in življenjskemu ciklu (Cradle to Cradle) zavezanih izdelkov in ambientov.

Po končanem študiju diplomanti prejmejo diplomsko listino in zaključno oceno, ki jo sestavlja povprečna ocena študija, pisno magistrsko delo in javna predstavitev naloge.

Splošne kompetence

Učni izidi magistrskega študijskega programa DIZAJN so primerni stopnji študijskega programa in se reflektirajo preko splošnih kompetenc, ki si jih pridobi študent. Te so:
– sposobnost razumevanja znanj s področja dizajna, materialov, tehnologij in trženja;
– samostojnost in kreativnost pri znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu;
– samostojnost teamsko vodenje in teamsko sodelovanje na projektih;
– razviti občutek za družbene, kulturne in politične fenomene;
– razumevanje koncepta trajnostnega razvoja, sonaravnega bivanja, ekološke učinkovitost, življenjskega cikla v razmišljanje, življenje in oblikovanje;
– poznavanje in uporaba metod in tehnik raziskovanja, ter analiz in družbeno prostorskih trendov;
– poznavanje in razumevanje konceptualnega razmišljanja in oblikovanja;
– poznavanje in razumevanje divergentnih in konvergentnih mišljenjskih procesih;
– sposobnost komuniciranja v strokovnem slovenskem in prvem tujem jeziku;
– razvijanje kompetenc varovanja intelektualne lastnine;
– poznavanje in razumevanje procesa razvoja ustvarjanje novih blagovnih znamk;
– zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju in v vsakdanjih življenjskih situacijah;
– sposobnost izvedbe eksperimentalnih, zgodovinskih in deskriptivnih raziskav;
– sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju sodobnih svetovnih trendov;
– strokovno vodenje oblikovalskih projektov od idejne zasnove do realne izvedbe projekta;
– razvijanje sposobnosti patentnega oblikovanja in standardov v oblikovanju predmetov;
– razvijanje osnovnih principov, metod in postopkov »design managementa«;
– poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja do uporabnika).

Zaposljivost diplomantov

Program predvideva široko zaposljivost diplomantov zaradi, na eni strani, širokega splošnega znanja o oblikovanju prostora, izdelkov, polizdelkov, na drugi strani pa tudi zaradi specifičnih znanj, ki predstavljajo v slovenskem in širšem prostoru strokovnjaka z znanjem o prostorskem načrtovanju, konstruiranju, različnih materialih in njihovi uporabnosti. S tem programom bomo usposobili bodoče diplomante tako, da bodo s svojim strokovnim znanjem, veščinami in sposobnostmi kompetentno opravljali različne naloge na področju razvoja inovativnih, izvirnih in tržno zanimivih oblikovalskih rešitev. Diplomanti magistrskega programa Dizajn bodo zaposljivi v večjih in manjših gospodarskih družbah, predvsem v tistih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko, kot oblikovalsko vrhunsko izdelani produkti z visoko dodano vrednostjo, ter v lastnih podjetjih. Zaradi interdisciplinarnosti znanj bodo zanimivi za podjetja, ki so vpeta v širši mednarodni prostor, kjer bodo lahko magistri dizajna, smeri Dizajn management prevzeli vodstvene položaje v oblikovalskih oddelkih.

Kontakt

Dodatne informacije o podiplomskem študiju na info@fd.si ali na telefonski številki 059 23 5010.

ZLOŽENKA – MAGISTRSKI PROGRAM

Predstavitev smeri Vizualne komunikacije

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju doc. dr. Mojca Puncer, doc. Aljoša Kolenc 4
Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja prof. dr. Peter Krečič 4
Umetniške zasnove doc. Darko Birsa 4
Tipografija doc. Darko Birsa 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Načrtovanje vizualnih komunikacij
Studio I – Dizajn korporativne identitete I doc. mag. Barbara Dovečar 10
MODUL 2: Ilustracija
Studio I – Ilustracija v vizualnih komunikacijah doc. Darko Birsa 10
II. Semester
Sociologija urbanega prostora doc. dr. Matjaž Uršič 4
Kritična analiza vizualnih medijev prof. dr. Ernest Ženko 4
Dizajn v založništvu doc. mag. Katarina Klemen 4
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Načrtovanje vizualnih komunikacij
Studio II – Dizajn embalaže doc. mag. Barbara Dovečar 10
MODUL 2: Ilustracija
Studio II – Ilustracija v vizualnih komunikacijah doc. Darko Birsa 10
2. letnik III. Semester
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Pravo intelektualne lastnine em. prof. dr. Krešo Puharič 3
Oblikovanje za trajnostni razvoj prof. Nada Rožmanec Matičič 4
Ilustracija v grafiki doc. Darko Birsa 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Načrtovanje vizualnih komunikacij
Studio III – Dizajn gibljivih slik doc. mag. Gorazd Krnc 12
MODUL 2: Ilustracija
Studio III – Ilustracija v stripu in animaciji doc. Darko Birsa. 12
IV. Semester
Dizajn kontekst v vizualnih komunikacijah doc. mag. Nataša Vuga 10
Magistrska naloga doc. dr. Aleš Lipnik 20
IZBIRNI PREDMET (3X)
Dizajn korporativne identitete II doc. mag. Barbara Dovečar 4
Signalizacija – oblikovanje usmerjanja in označevanja doc. mag. Katarina Klemen 4
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 4
Informacijski dizajn doc. mag. Katarina Klemen 4
Grafična risba doc. Darko Birsa 4
Risanje in slikanje za ilustracijo I doc. Darko Birsa 4
Kultura sodobnega izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Aplikativna ilustracija doc. Darko Birsa 4

Predstavitev smeri Notranja oprema

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju doc. dr. Mojca Puncer, doc. Aljoša Kolenc 4
Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja prof. dr. Peter Krečič 4
Arhitekturna risba in 3D dizajn doc. Darko Birsa 6
Ergonomija prof. dr. Rado Pišot 6
Studio I – Arhitektura prostora doc. dr. Petra Bole 10
II. Semester
Sociologija urbanega prostora doc. dr. Matjaž Uršič 4
Kritična analiza vizualnih medijev prof. dr. Ernest Ženko 4
MODUL 1: Oblikovanje pohištva
Svetloba in prostor doc. Ivo Koritnik 4
Les, posebna poglavja prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli 4
Studio I – Oblikovanje pohištva prof. dr. Jasna Hrovatin 10
Izbirni predmet 4
MODUL 2: Oblikovanje prostora
Svetloba in prostor doc. Ivo Koritnik 4
Studio za produktno oblikovanje doc. dr. Petra Bole 4
Studio II – Arhitektura prostora doc. dr. Petra Bole 10
Izbirni predmet 4
2. letnik III. Semester
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Pravo intelektualne lastnine em. prof. dr. Krešo Puharič 3
Oblikovanje za trajnostni razvoj prof. Nada Rožmanec Matičič 4
Konstrukcije prof. dr. Jasna Hrovatin 4
MODUL 1: Oblikovanje pohištva
Studio II – Oblikovanje pohištva prof. dr. Jasna Hrovatin 12
Izbirni predmet 4
MODUL 2: Oblikovanje prostora
Studio III – Arhitektura prostora prof. Nada Matičič, doc. dr. Petra Bole 12
Izbirni predmet 4
IV. Semester
Vodenje multidisciplinarnega projekta prof. dr. Jasna Hrovatin, izr. prof. dr. Jordan Berginc 10
Magistrska naloga doc. dr. Aleš Lipnik 20
IZBIRNI PREDMET (2X)
Steklo prof. dr. Danilo Suvorov 4
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 4
Sodobni tekstilni materiali izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
Kultura sodobnega izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 4
Arhitektura in moda izr. prof. Mateja Benedetti 4

Predstavitev smeri Tekstilije in oblačila

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju doc. dr. Mojca Puncer, doc. Aljoša Kolenc 4
Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja prof. dr. Peter Krečič 4
Likovno izražanje doc. Darko Birsa 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Moda
Sodobne tehnike izdelovanja oblačil izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
Studio – Oblikovanje oblačil I izr. prof. Mateja Benedetti 10
MODUL 2: Tekstilije
Tehnike oblikovanja tekstilij I doc. Jana Mršnik 4
Studio – Oblikovanje tekstilij I doc. Jana Mršnik 10
II. Semester
Sociologija urbanega prostora doc. dr. Matjaž Uršič 4
Kritična analiza vizualnih medijev prof. dr. Ernest Ženko 4
Sodobni tekstilni materiali izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Moda
3D oblikovanje in simulacija tekstilnih izdelkov doc. dr. Petra Bole 4
Studio – Oblikovanje oblačil II izr. prof. Mateja Benedetti 10
MODUL 2: Tekstilije
Tehnike oblikovanja tekstilij II doc. Jana Mršnik 4
Studio – Oblikovanje tekstilij II doc. Jana Mršnik 10
2. letnik III. Semester
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Pravo intelektualne lastnine em. prof. dr. Krešo Puharič 3
Oblikovanje za trajnostni razvoj prof. Nada Rožmanec Matičič 4
Arhitektura in moda izr. prof. Mateja Benedetti 4
Izbirni predmet 4
MODUL 1: Moda
Studio – Oblikovanje oblačil III izr. prof. Mateja Benedetti 12
MODUL 2: Tekstilije
Studio – Likovna artikulacija tekstilij doc. dr. Petra Bole 12
IV. Semester
Studio za oblikovanje izr. prof. Mateja Benedetti 10
Magistrska naloga izbrani mentor 20
IZBIRNI PREDMET (3X)
Inteligentne tekstilije in oblačila izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
Kostumografija izr. prof. Mateja Benedetti 4
Visoka moda izr. prof. Mateja Benedetti 4
Vpliv in razvoj sodobnih globalnih trendov doc. Inge Kalan Lipar 4
Likovne analize tekstilnih vzorcev in izdelkov doc. dr. Petra Bole 4
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 4
Steklo prof. dr. Danilo Suvorov 4
Kultura sodobnega izr. prof. dr. Polona Tratnik 4

Študij na 2. stopnji smeri Dizajn management predstavlja nadgradnjo dodiplomskega programa, čeprav je zasnovan tako, da se nanj lahko vpišejo tudi diplomanti drugih programov. Magistri smeri Dizajn management bodo s svojim oblikovalskim znanjem ter poznavanjem oblikovalskih procesov, usposobljeni za vodenje najzahtevnejših oblikovalskih projektov, kot tudi za izvedbo raziskovalnega dela na poklicnem področju. Magistrski študijski program traja 2 leti (4 semestri) in obsega 120 ECTS.

Kdo se lahko vpiše:

– kdor je opravil študijski program Dizajn 1. stopnje in dosegel 180 ECTS

– kdor je opravil študijski program iz drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, humanističnih) in dosegel 180 ECTS

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti.

Priznavanje znanj in spretnosti:

Po vpisu v magistrski študijski program, lahko študent s pisno vlogo zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je iz relevantnih študijskih področij že pridobil v drugih okoljih. O priznavanju odloča Komisija za študijske zadeve.

Kompetence študenta na 2. stopnji smeri DM

Predstavitev smeri Dizajn management

1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Miselne invencije doc. Aljoša Kolenc 4
Studio za razvoj blagovne znamke izr. prof. Tanja Devetak 4
Studio za interdisciplinarne eko inovacije izr. prof. Mateja Benedetti 8
Zeleno podjetje izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 6
Studio za konceptualno oblikovanje doc. dr. Petra Bole 8
II. Semester ECTS
Družbena odgovornost dizajn managerja mag. Veronika Gruden (doc. v postopku) 3
Raziskovalne metodologije v dizajn managementu prof. dr. Anita Trnavčevič 6
Pravo intelektualne lastnine em. prof. dr. Krešimir Puharič 5
Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta I. izr. prof. dr. Jordan Berginc 12
Izbirni predmet 4
2. letnik I. Semester ECTS
Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta doc. mag. Katarina Klemen 6
Inovacijska šola doc. dr. Aleš Lipnik 6
Kritična analiza prof. dr. Ernest Ženko 4
Studio za vodenje multidisciplinarnega projekta II. prof. dr. Jasna Hrovatin 10
Izbirni predmet 4
II. Semester ECTS
Mednarodno poslovanje izr. prof. dr. Dragan Kesić 4
Studio za produktno oblikovanje doc. dr. Petra Bole 4
Magistrska naloga Izbrani mentor 18
Izbirni predmet 4
IZBIRNI PREDMET (3x) ECTS
Finance in računovodstvo za dizajnerje doc. dr. Mateja Jerman 4
Kultura sodobnega izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 4
Image Map