Knjižnica

Študij na FD / Knjižnica

Knjižnica Fakultete za dizajn je začela delovati v študijskem letu 2009/2010. Namenjena je zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim delavcem in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.

Katalog knjig in revij, ki so že evidentirane si lahko ogledate na spletni strani http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=55852

Knjižnica se nahaja v I. nadstropju stavbe, Prevale 10, 1236 Trzin.

Izposoja
Ponedeljek – petek: 08.00 – 14.00
Torek: 8.00 – 17.30

Vodja knjižnice: Domen Lo, mag.diz.
E-pošta: knjiznica@fd.si / domen.lo@fd.si
Telefon: 059 23 5001

Informacijsko svetovanje
Torek: 15.30 – 17.30
Kontakt: mag. Maja Peteh
E-pošta: maja.peteh@fd.si
Telefon: 059 23 5001

Knjižnica Fakultete za dizajn ima sklenjen sporazum o sodelovanju s Centralno tehniško knjižnico (CTK) v Ljubljani, preko katerega je omogočen dostop do različnih elektronskih virov.

Seznam je dostopen TUKAJ.

O možnostih včlanitve v CTK na podlagi sporazuma se lahko pozanimate v knjižnici FD.

PRAVILA KNJIŽNICE FD

Knjižnica Fakultete za dizajn je visokošolska knjižnica primarno namenjena študentom in zaposlenim na Fakulteti za dizajn.

1. KNJIŽNIČNE STORITVE

Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta.

2. ODPRTOST KNJIŽNICE ZA UPORABNIKE

Od ponedeljka do petka od 8.30 – 11.30 in ob torkih še od 16.00 – 18.00.
V času poletnih študijskih počitnic je čas odprtosti drugačen in se določa sproti za tekoči teden. Spremembe obratovalnega časa se objavijo na vidnem mestu.
Ob izrednih primerih se o zaprtju knjižnice obvesti preko obvestila v knjižnici in preko spletne strani knjižnice.

3. VPIS UPORABNIKA in ČLANARINA

V knjižnico se lahko proti plačilu letne članarine po veljavnem ceniku vpiše vsakdo.
Uporabnik je član knjižnice. Včlani se tako, da izpolni vpisni list in se izkaže z osebnim dokumentom. Uporabniki knjižnice kot fizične osebe so študenti, visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci in sodelavci ter zunanji uporabniki, starejši od 18 let.

Pravne osebe kot uporabniki knjižnice so gospodarske družbe, zavodi, društva in drugi, v njihovem imenu si lahko zanje izposojajo knjižnično gradivo pooblaščeni zastopniki.
Članarina za študente Fakultete za dizajn je vračunana v vpisnih stroških. V kategorijo uporabnikov, ki ne plačajo članarine, se uvrščajo še visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci in sodelavci na FD.
Zunanji uporabniki in pavzerji (osebe brez statusa študenta) plačajo članarino v višini, ki je določena za posamezno študijsko leto po veljavnem ceniku fakultete.

Knjižnica jamči na podlagi 3., 9. in 13. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/2007) varstvo osebnih podatkov, ki jih uporabnik posreduje ob vpisu.

4. IZKAZNICA ZA KNJIŽNICO

Uporabnik prejme knjižnično izkaznico. Študenti Fakultete za dizajn uporabljajo študentsko izkaznico. Ob vpisu in izposoji se mora uporabnik na zahtevo knjižničarja izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

Knjižnica zunanjim uporabnikom izda izkaznico. Izkaznica je neprenosljiva, uporabniki jo morajo ob zadrževanju v prostorih knjižnice obvezno predložiti knjižničarki.
Če uporabnik izkaznico izgubi, mora poravnati stroške nove izkaznice po veljavnem ceniku. O izgubi je dolžan obvestiti knjižnico, v nasprotnem primeru odgovarja za zlorabo le-te.

V primeru suma zlorabe članske izkaznice je knjižničarjeva dolžnost, da na osnovi osebnega dokumenta uporabnika preveri točnost njegovih podatkov.

5. KNJIŽNIČNI PROSTORI

Knjižnični prostori z opremo so namenjeni uporabnikom, ki morajo z njimi skrbno ravnati.
V prostore knjižnice ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Mobilni telefoni morajo biti v prostorih knjižnice izključeni.
V knjižnici ni dovoljeno glasno govorjenje.

6. IZPOSOJEVALNI ROKI

Roki izposoje na dom: 14 dni
Gradivu, ki ni rezervirano, je možno podaljšati izposojevalni rok še 2 krat. Po tem roku ga je potrebno vrniti. V primeru prekoračenju izposojevalnega roka uporabnik plača zamudnino in stroške opominov po veljavnem ceniku. Za navedeno uporabnik prejme račun.
Med knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, spadajo:
• vse gradivo, ki ima oznako čitalniško
• diplomska dela, magistrske naloge in doktorske disertacije
• referenčna zbirka (slovarji, enciklopedije, leksikoni, …)
• publikacije, za katere je knjižnica določila posebni režim izposoje.
Podaljšanje gradiva ni več možno, če je bil za izposojeno gradivo zabeležen opomin.

7. POŠKODBA ALI IZGUBA GRADIVA

Uporabniki morajo knjižnično gradivo vrniti nepoškodovano. Med poškodbe šteje tudi podčrtovanje besedila.
Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da je knjižnično gradivo poškodoval ali izgubil, mora le-to nadomestiti z novim izvodom. Če gradiva ni na tržišču, mora plačati odškodnino v višini tržne vrednosti novega gradiva.

8. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Uporabniki preko sistema COBISS/Moja knjižnica preverjajo seznam izposojenega gradiva in roke vrnitve.
Uporabniki so dolžni z gradivom ravnati spoštljivo.
Uporabnik si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.
Uporabnik za gradivo odgovarja sam in ga ne sme posojati drugim osebam.
Pred zagovorom diplomske naloge oz. pred prenehanjem študija mora študent poravnati v knjižnici vse svoje obveznosti. Po prekinitvi študija lahko še vedno ostane uporabnik knjižnice, pri tem se mu spremeni status v zunanjega uporabnika in se mu zaračuna članarina ob prvi izposoji gradiva.

9. KNJIGA PRIPOMB IN PRITOŽB

Obrazec za pripombe in pritožbe je na voljo na izposoji.

Image Map