placeholder

Študij na FD / Dodiplomski

Uvodna predstavitev

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:
•    splošno maturo,
•    poklicno maturo,
•    zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Dodiplomski triletni študijski program I. stopnje obsega pet smeri: 

Notranjo opremo
Tekstilije in oblačila
Vizualne komunikacije
Dizajn management
Nakit

Sodoben študijski program je zasnovan po Bolonjski deklaraciji in standardih, ki jih narekujejo evropske direktive razvoja visokega šolstva, po zgledu primerljivih sorodnih programov v Evropi. Poleg skupnih obveznih predmetov, ki jih obiskujejo študenti vseh štirih smeri, ponuja program še izbirne predmete, kjer študenti pridobijo možnost nadgradnje splošnih znanj s specifičnimi znanji iz stroke, glede na izbrano področje. Program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke.

Po koncu dodiplomskega izobraževanja pridobi diplomant naziv diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka z navedbo smeri študija.

Zgibanka dodiplomski program Dizajn

Zgibanka dodiplomski program Dizajn – nova študijska smer Nakit

Predstavitev smeri Vizualne komunikacije

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 4
Vizualni jezik_likovna teorija doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje I doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 7
Tipografija I Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Načrtovanje vizualnih komunikacij I doc. dr. Martina Nemanič Kač 3
II. Semester
Risanje in slikanje I (vaje) doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 4
Tipografija I (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Osnove vektorske grafike in računalniška obdelava slike doc. mag. Gorazd Krnc 4
Načrtovanje vizualnih komunikacij I (vaje) doc. dr. Martina Nemanič Kač 9
Zgodovina vizualnih komunikacij doc. dr. Martina Nemanič Kač 6
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
2. letnik III. Semester
Kulturna dediščina prof. dr. Peter Krečič 5
Ilustracija I. doc. Darko Birsa 9
Tehnologija grafičnih procesov Mitja Košak, pred. 4
Računalniška podpora oblikovanju I. doc. mag. Gorazd Krnc 6
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. doc. mag. Nataša Vuga 4
Tipografija II. Matjaž Tomažič, viš. pred. 2
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. mag. Andrej Kamnik 3
Video v oblikovanju (vaje) doc. mag. Andrej Kamnik 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. (vaje) doc. mag. Nataša Vuga 12
Tipografija II. (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 6
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Managament inovativnosti in tehnologij izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Računalniški mediji oblikovanju Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Fotografija II. doc. mag. Primož Korošec 5
Načrtovanje vizualnih komunikacij III. doc. mag. Barbara Dovečar 14
VI. Semester
Tipografija III (vaje) Doc. Darko Birsa 3
Ilustracija (vaje) – diplomski seminar doc. Darko Birsa 12
Računalniški mediji v oblikovanju (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 5
Praktično usposabljanje 10

Predstavitev smeri Notranja oprema

PREDMETNIK
1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 4
Vizualni jezik_likovna teorija doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 7
STUDIO I. – Notranja oprema prostora Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Inge Kalan Lipar 6
II. Semester
STUDIO I. – Notranja oprema prostora (vaje) doc. Inge Kalan Lipar, prof. dr. Rado Pišot, Tamara Hajdu, viš. pred. 16
Risanje in slikanje (vaje) doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Zgodovina pohištva in notranje opreme doc. Karin Košak Arzenšek 6
2. letnik III. Semester
Tekstilije v oblikovanju interjerjev Tamara Hajdu, viš. pred. 4
Kulturna dediščina prof. dr. Peter Krečič, doc. Mojca Perše, doc. mag. Darja Brečko Poženel 5
Zgradba, lastnosti in raba lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 6
Računalniški mediji v oblikovanju Domen Lo (v postopku), Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev doc. Mojca Perše 8
STUDIO II.- Notranja oprema stanovanjskih objektov Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Mojca Perše 4
IV. Semester
Površinska obdelava lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli, strok. svetnik Borut Kričej 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
STUDIO II.- Notranja oprema stanovanjskih objektov (vaje) doc. Mojca Perše 12
Razsvetljava doc. Ivo Koritnik 3
Razvoj interjerjev in oblikovanje I. doc. Aljoša Kolenc 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Managament inovativnosti in tehnologij izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
STUDIO III. – Notranja oprema javnih objektov prof. dr. Jasna Hrovatin 9
Feng Shui-vzhodnoazijska bivalna kultura doc. mag. Špela Kryžanowski 6
Razvoj interjerjev in oblikovanje II. doc. Aljoša Kolenc 4
VI. Semester
STUDIO III. – Notranja oprema javnih objektov (vaje) – diplomski seminar prof. dr. Jasna Hrovatin 20
Obvezna praksa v podjetjih 10

START Volume 03 – e.publikacija s projekti 2015/2016 in 2016/17

START Volume 02 – e.katalog s projekti 2013/2014 in 2014/15 

START 001 – e.katalog s projekti 2012/13

START – e.katalog s projekti 2011/12/a>

Predstavitev smeri Tekstilije in oblačila

PREDMETNIK
1 letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 4
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje I. doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 7
Tekstilni materiali mag. Tanja Pilar, viš. pred. 3
Zgodovina oblačenja doc. Karin Košak Arzenšek 3
II. Semester
Modna ilustracija mag. Sabina Puc, viš. pred. 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Oblikovanje tekstilij I. Almina Duraković, viš. pred. 5
Oblikovanje oblačil I. izr. prof. Tanja Devetak, Almina Duraković, viš. pred. 13
Konstrukcija in modeliranje oblačil I. izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
2. letnik III. Semester
Tekstilije v oblikovanju interierjev Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Jana Mršnik 4
Oblikovanje tekstilij II. Martina Šušteršič, pred. 5
Oblikovanje oblačil II. doc. Metod Črešnar 5
Konstrukcije in modeliranje oblačil II. izr. prof. dr. Damjana Celcar 9
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 7
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. Gorazd Krnc 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Oblikovanje tekstilij II. (vaje) Almina Duraković, viš. pred. 7
Oblikovanje oblačil II. (vaje) doc. Metod Črešnar 7
Digitalno oblikovanje I. izr. prof. dr. Damjana Celcar 7
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Oblikovanje tekstilij III. doc. Jana Mršnik 7
Oblikovanje oblačil III. izr. prof. Mateja Benedetti 7
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Modni stilizem izr. prof. Mateja Benedetti 3
Digitalno oblikovanje II. mag. Sabina Puc, viš. pred. 5
VI. Semester
Modni stilizem (vaje) doc. Inge Kalan Lipar 4
Izbirni modul 17
Obvezna praksa v podjetjih 9
Izbirni modul
I. sklop
Predmet Nosilci ECTS
Oblikovanje tekstilij III. (vaje) – diplomski seminar doc. Jana Mršnik, mag., Almina Durakovič viš. pred. 10
Digitalno oblikovanje II. (vaje) doc. dr.  Petra Bole 7
II. sklop
Predmet Nosilci ECTS
Oblikovanje oblačil III. (vaje) – diplomski seminar izr. prof. Mateja Benedetti 10
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (vaje) izr. prof. dr. Damjana Celcar 7

Predstavitev smeri Dizajn management

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji, kajti oblikovalski projekti znotraj organizacij predstavljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih največkrat sodeluje tim strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi interesi. Iz tega razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.

Trajanje študija in pogoji za vpis so enaki kot veljajo za študijski program Dizajn.

Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti.

Kompetence študenta na 1. stopnji smeri DM

1. letnik I. Semester
PREDMET Nosilec ECTS
Temelji Managementa izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 3
Vizualna komunikacija izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I. izr. prof. Alojz Drašler 5
Uvod v materiale prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 6
Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. doc. dr. Petra Bole 10
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Dizajn management (teorija) izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje II. Domen Lo (v postopku) 9
Snovanje zgodb (Koncepti in ideje v oblikovanju) doc. Aljoša Kolenc 6
Studio za celostno grafično podobo in embalaža produkta doc. mag. Barbara Dovečar 9
IZBIRNI PREDMET 3
2. letnik I. Semester ECTS
Studio za razvoj blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 9
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. izr. prof. Mateja Benedetti 9
Vizualizacijske tehnike Domen Lo (v postopku) 6
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju izr. prof. Alojz Drašler, doc. dr. Peter Lipar 9
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje doc. Mojca Perše 9
Uvod v polimerne materiale prof. dr. Majda Žigon 5
Management inovativnosti doc. dr. Aleš Lipnik 4
IZBIRNI PREDMET 3
3. letnik I. Semester
Studio za oblikovanje storitev doc. dr. Petra Bole 9
Implementacija dizajna – strategije prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje III. doc. Jana Mršnik 9
Management trajnostnega razvoja izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 3
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester
Obvezna praksa v podjetjih 10
Podjetništvo izr. prof. dr. Jordan Berginc 7
Studio za promocijo in celostno grafično podoba produkta doc. mag. Katarina Klemen 10
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMETI: ECTS
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Osnove financ za dizajnerje doc. dr. Mateja Jerman 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Strokovna terminologija Arven Šakti Kralj Szomi 3
Video v oblikovanju doc. Andrej Kamnik 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem izr. prof. Mateja Benedetti 3
Tipografija Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Razvoj interierjev in oblikovanje doc. Aljoša Kolenc 3
Filozofija ustvarjalnosti doc. Aljoša Kolenc 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Oblikovanje in prototipiranje I. Tamara Hajdu, viš. pred. 3

Predstavitev smeri Nakit

Namen dodiplomskega študija smeri NAKIT je odprava vrzeli v možnosti pridobitve znanja s področja, ki se specifično ukvarja z nakitom, saj v Sloveniji do sedaj ni bil mogoč študij samo te vrste.
Namen programa je omogočiti ustrezno znanje in specifične kompetence na področjih kot so: industrijski, modni in umetniški nakit.
Cilj študija je razvijanje različnih vrst nakita, z razumevanjem vseh oblik nakita v ožjem in oblikovanja v širšem pomenu, z visoko stopnjo teoretičnih, izkustvenih in strokovnih znanj, načrtovalske metodologije, poslovnim upravljanjem, načrtovanjem in trženjem v povezavi z ostalimi znanstvenimi in humanističnimi vedami.
Program združuje teorijo in prakso s področja oblikovanja, umetnosti, tehnologije in podjetništva.
Namen programa je izobraziti oblikovalce nakita, ki bodo imeli visoko stopnjo poznavanja materialov in tehnik izdelovanja nakita, sposobni bodo razumeti zahteve tržišča, tako umetniškega, modnega kot industrijskega in ob tem imeli dovolj znanja in kompetenc za realizacijo svojih idej na vseh naštetih področjih.

Študij smeri NAKIT bo študentom nudil poglobljeno znanje, ki bo gradilo na različnih strokovnih in praktičnih izkušnjah, vključno z možnostjo sodelovanja z gospodarstvom, sodelovanja na mednarodnih dogodkih in predstavitvah ter študijsko izmenjavo, tako na akademski ravni kot s skrbno izbranimi študijskimi obiski doma in v tujini.

Novost programa je prepletenost z ostalimi študijskimi vsebinami na Fakulteti za dizajn znotraj posameznih smeri. Študij vključuje tudi obvezno delo v delavnici, prakso v izbranih podjetjih in omogoča širok nabor izbirnih predmetov.

PREDMETNIK
1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 4
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 5
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I izr. prof. Alojz Drašler 5
Tekstilni materiali mag. Tanja Pilar, viš. pred. 3
Studio I – Nakit kot umetnost  doc. dr. Petra Bole 10
Izbirni predmet  3
II. Semester
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Risanje in slikanje doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 4
Snovanje zgodb doc. Aljoša Kolenc 6
Oblikovanje tekstilij I Almina Duraković, viš. pred. 5
Studio II – Konceptualnost v umetnosti in estetiki telesa doc. dr. Mojca Pucer 8
Izbirni predmet  3
2. letnik III. Semester
Tekstilije v oblikovanju interjerjev Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Jana Mršnik 4
Oblikovanje tekstilij II Martina Šušteršič, viš. pred. 5
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 7
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio III – prostor in telo doc. Ivo Koritnik 8
Izbirni predmet  3
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Fotografija I doc. mag. Primož Korošec 3
Uvod v polimerne materiale. prof. dr. Majda Žigon 5
Studio IV – nakit in moda izr. prof. Tanja Devetak 10
Izbirni predmet  3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Fotografija II doc. mag. Primož Korošec 5
Modni stilizem izr. prof. Mateja Benedetti 3
Management trajnostnega razvoja izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 3
Studio V – nakit in trajnostni materiali doc. Mojca Perše 11
Izbirni predmet  3
VI. Semester
Praktično usposabljanje 10
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje doc. Mojca Perše 9
Studio VI – industrijski nakit doc. dr. Petra Bole 8
Izbirni predmet  3
Izbirni predmeti
Predmet Nosilci ECTS
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Osnove financ za dizajnerje doc. dr. Mateja Jerman 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Razvoj interierjev in oblikovanje doc. Aljoša Kolenc 3
Filozofija ustvarjalnosti doc. Aljoša Kolenc 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Oblikovanje in prototipiranje I Tamara Hajdu. viš. pred. 3

Image Map