placeholder

Študij na FD / Dodiplomski

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:
•    splošno maturo,
•    poklicno maturo,
•    zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Dodiplomski triletni študijski program I. stopnje obsega štiri smeri: 

Notranjo opremo
Tekstilije in oblačila
Vizualne komunikacije
Dizajn management

Sodoben študijski program je zasnovan po Bolonjski deklaraciji in standardih, ki jih narekujejo evropske direktive razvoja visokega šolstva, po zgledu primerljivih sorodnih programov v Evropi. Poleg skupnih obveznih predmetov, ki jih obiskujejo študenti vseh štirih smeri, ponuja program še izbirne predmete, kjer študenti pridobijo možnost nadgradnje splošnih znanj s specifičnimi znanji iz stroke, glede na izbrano področje. Program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke.

Po koncu dodiplomskega izobraževanja pridobi diplomant naziv diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka z navedbo smeri študija.

Zgibanka dodiplomski program Dizajn

PREDSTAVITEV SMERI

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Vizualni jezik_likovna teorija doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje I doc. Darko Birsa 7
Tipografija I Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Načrtovanje vizualnih komunikacij I doc. mag. Martina Nemanič Kač 3
II. Semester
Risanje in slikanje I (vaje) doc. Darko Birsa 4
Tipografija I (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Osnove vektorske grafike in računalniška obdelava slike doc. mag. Gorazd Krnc 4
Načrtovanje vizualnih komunikacij I (vaje) doc. mag. Martina Nemanič Kač 9
Zgodovina vizualnih komunikacij doc. mag. Martina Nemanič Kač 6
Strokovna terminologija v tujem jeziku Lea Figar, pred. 4
2. letnik III. Semester
Kulturna dediščina prof. dr. Peter Krečič 5
Ilustracija I. doc. Darko Birsa 9
Tehnologija grafičnih procesov Mitja Košak, pred. 4
Računalniška podpora oblikovanju I. doc. mag. Gorazd Krnc 6
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. doc. mag. Nataša Vuga 4
Tipografija II. Matjaž Tomažič, viš. pred. 2
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Video v oblikovanju (vaje) doc. mag. Gorazd Krnc 3
Komunikacijske strategije doc. dr. Jordan Berginc 3
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. (vaje) doc. mag. Nataša Vuga 12
Tipografija II. (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 6
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. Metod Črešnar 5
Managament inovativnosti in tehnologij Aleš Lipnik, viš. pred. 3
Računalniški mediji oblikovanju Mitja Košak, pred. 3
Fotografija II. doc. mag. Primož Korošec 5
Načrtovanje vizualnih komunikacij III. doc. mag. Barbara Dovečar 14
VI. Semester
Tipografija III (vaje) Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Ilustracija (vaje) – diplomski seminar doc. Darko Birsa 12
Računalniški mediji v oblikovanju (vaje) Mitja Košak, pred. 5
Praktično usposabljanje 10

PREDSTAVITEV SMERI

PREDMETNIK
1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Vizualni jezik_likovna teorija doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje izr. prof. dr. Polona Tratnik 7
STUDIO I. – Notranja oprema prostora Inge Kalan Lipar, viš. pred. 6
II. Semester
STUDIO I. – Notranja oprema prostora (vaje) Inge Kalan Lipar, viš. pred. 16
Risanje in slikanje (vaje) izr. prof. Alojz Drašler, Živa Slavec, pred. 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Lea Figar, pred. 4
Zgodovina pohištva in notranje opreme doc. Karin Košak Arzenšek 6
2. letnik III. Semester
Tekstilije v oblikovanju interjerjev Tamara Hajdu, viš. pred. 4
Kulturna dediščina Prof. dr. Peter Krečič 5
Zgradba, lastnosti in raba lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 6
Računalniški mediji Mitja Košak, pred. 3
Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev doc. Mojca Perše 8
STUDIO II.- Notranja oprema stanovanjskih objektov doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec 4
IV. Semester
Površinska obdelava lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 3
Komunikacijske strategije doc. dr. Jordan Berginc 3
STUDIO II.- Notranja oprema stanovanjskih objektov (vaje) doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec 12
Razsvetljava doc. Ivo Koritnik 3
Razvoj interjerjev in oblikovanje I. doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. Metod Črešnar 5
Managament inovativnosti in tehnologij Aleš Lipnik, viš. pred. 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
STUDIO III. – Notranja oprema javnih objektov izr. prof. dr. Jasna Hrovatin 9
Feng Shui-vzhodnoazijska bivalna kultura mag. Špela Kryžanowski, viš. pred. 6
Razvoj interjerjev in oblikovanje II. doc. Aljoša Kolenc 4
VI. Semester
STUDIO III. – Notranja oprema javnih objektov – diplomski seminar izr. prof. dr. Jasna Hrovatin 20
Praktično usposabljanje 10

PREDSTAVITEV SMERI

START – e.katalog s projekti 2011/12/a>

START 001 – e.katalog s projekti 2012/13

START Volume 02 – e.katalog s projekti 2013/2014 in 2014/15 

PREDMETNIK
1 letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost izr. prof. dr. Polona Tratnik 4
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 5
Teorija barv doc. dr. Tomaž Novljan 8
Risanje in slikanje I. izr. prof. dr. Polona Tratnik 7
Tekstilni materiali mag. Tanja Pilar, viš. pred. 3
Zgodovina oblačenja doc. Karin Košak Arzenšek 3
II. Semester
Modna ilustracija mag. Sabina Puc, viš. pred. 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Lea Figar, pred. 4
Oblikovanje tekstilij I. Almina Duraković, viš. pred. 5
Oblikovanje oblačil I. doc. Tanja Devetak 13
Konstrukcija in modeliranje oblačil I. doc. dr. Damjana Celcar 4
2. letnik III. Semester
Tekstilije v oblikovanju interierjev Tamara Hajdu, viš. pred. 4
Oblikovanje tekstilij II. Martina Šušteršič, pred. 5
Oblikovanje oblačil II. doc. Metod Črešnar 5
Konstrukcije in modeliranje oblačil II. doc. dr. Damjana Celcar 9
Sodobna moda doc. Tanja Devetak 7
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Komunikacijske strategije doc. dr. Jordan Berginc 3
Oblikovanje tekstilij II. (vaje) Martina Šušteršič, pred. 7
Oblikovanje oblačil II. (vaje) doc. Metod Črešnar 7
Digitalno oblikovanje I. doc. dr. Damjana Celcar 7
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. Metod Črešnar 5
Oblikovanje tekstilij III. doc. Jana Mršnik 7
Oblikovanje oblačil III. izr. prof. Mateja Benedetti 7
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. doc. dr. Damjana Celcar 3
Modni stilizem izr. prof. Mateja Benedetti 3
Digitalno oblikovanje II. mag. Sabina Puc, viš. pred. 5
VI. Semester
Modni stilizem (vaje) izr. prof. Mateja Benedetti 4
Izbirne ure 17
Praktično usposabljanje 9
Izbirne ure
I. sklop
Predmet Nosilci ECTS
Oblikovanje tekstilij III. (vaje) – diplomski seminar doc. Jana Mršnik 10
Digitalno oblikovanje II. (vaje) doc. Petra Bole 7
II. sklop
Predmet Nosilci ECTS
Oblikovanje oblačil III. (vaje) – diplomski seminar izr. prof. Mateja Benedetti 10
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (vaje) doc. dr. Damjana Celcar 7

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji, kajti oblikovalski projekti znotraj organizacij predstavljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih največkrat sodeluje tim strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi interesi. Iz tega razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.

Trajanje študija in pogoji za vpis so enaki kot veljajo za študijski program Dizajn.

Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti.

Predstavitev smeri DM

Kompetence študenta na 1. stopnji smeri DM

1. letnik I. Semester
PREDMET Nosilec ECTS
Temelji Managementa izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 3
Vizualna komunikacija izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I. izr. prof. Alojz Drašler 5
Uvod v materiale prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 6
Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. doc. dr. Petra Bole 10
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Dizajn managment (teorija) doc. dr. Jordan Berginc 3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje II. doc. Tomaž Maechtig 9
Snovanje zgodb viš. pred. Vojka Žgavec Clemenz 6
Studio za celostno grafično podobo in embalaža produkta doc. mag. Barbara Dovečar 9
IZBIRNI PREDMET 3
2. letnik I. Semester ECTS
Studio za razvoj blagovne znamke doc. Metod Črešnar 9
Projektni managment doc. dr. Jordan Berginc 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. izr. prof. Mateja Benedetti 9
Vizualizacijske tehnike doc. Tomaž Maechtig 6
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju izr. prof. Alojz Drašler 9
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje doc. Mojca Perše 9
Uvod v polimerne materiale prof. dr. Majda Žigon 5
Managment inovativnosti viš. pred. Aleš Lipnik 4
IZBIRNI PREDMET 3
3. letnik I. Semester
Studio za oblikovanje storitev doc. dr. Petra Bole 9
Implementacija dizajna – stretegije izr. prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Komunikacijske strategije doc. dr. Jordan Berginc 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje III. doc. Jana Mršnik 9
Management trajnostnega razvoja izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 3
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester
Obvezna praksa v podjetjih 10
Podjetništvo prof. dr. Mitja Ruzzier 7
Studio za promocijo in celostno grafično podoba produkta doc. mag. Katarina Klemen 10
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMETI: ECTS
Podjetniški projekt prof. dr. Mitja Ruzzier 3
Osnove financ za dizajnerje doc. dr. Mateja Jerman 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec 3
Strokovna terminologija pred. Lea Figar 3
Video v oblikovanju doc. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda doc. Tanja Devetak 3
Modni stilizem izr. prof. Mateja Benedetti 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Razvoj interierjev in oblikovanje doc. mag. Jasna Kralj Pavlovec 3
Filozofija ustvarjalnosti doc. Aljoša Kolenc 3
Analiza trendov viš. pred. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Oblikovanje in prototipiranje I. doc. Tomaž Maechtig 3
Image Map