placeholder

Študij na FD / Dodiplomski

Uvodna predstavitev

Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje DIZAJN traja tri leta, oziroma 6 semestrov in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Kandidati se lahko vpišejo na redni in izredni študij. Pogoji za vpis so enaki za redni in izredni študij.

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor, je opravil:
•    splošno maturo,
•    poklicno maturo,
•    zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem programu,

Vsi kandidati morajo pred vpisom opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti za študij dizajna.

Dodiplomski triletni študijski program I. stopnje obsega pet smeri: 

Notranjo opremo
Tekstilije in oblačila
Vizualne komunikacije
Dizajn management
Nakit

Sodoben študijski program je zasnovan po Bolonjski deklaraciji in standardih, ki jih narekujejo evropske direktive razvoja visokega šolstva, po zgledu primerljivih sorodnih programov v Evropi. Poleg skupnih obveznih predmetov, ki jih obiskujejo študenti vseh štirih smeri, ponuja program še izbirne predmete, kjer študenti pridobijo možnost nadgradnje splošnih znanj s specifičnimi znanji iz stroke, glede na izbrano področje. Program nudi diplomantom možnost hitre integracije na trg delovne sile in preko prakse, možnosti uveljavljanja ter delovanja tako na slovenskih, kot na mednarodnih trgih oblikovalske stroke.

Po koncu dodiplomskega izobraževanja pridobi diplomant naziv diplomirani dizajner / diplomirana dizajnerka z navedbo smeri študija.

Zgibanka dodiplomski program Dizajn

Zgibanka dodiplomski program Dizajn – nova študijska smer Nakit

Predstavitev smeri Vizualne komunikacije

PREDMETNIK
1. letnik I. semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 3
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 3
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 3
Tipografija I Matjaž Tomažič, viš. pred. 6
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij I – semantika in sintaksa doc. dr. Martina Nemanič Kač 9
Temelji oblikovanja in koncepti doc. mag. Barbara Dovečar 6
II. Semester
Studio za ilustracijo I  doc. Darko Birsa 5
Tipografija II Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Osnove vektorske grafike in računalniška obdelava slike doc. mag. Gorazd Krnc 6
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij II – semantika in sintaksa doc. dr. Martina Nemanič Kač 6
Razvoj vizualnih komunikacij doc. dr. Martina Nemanič Kač 3
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Izbirni predmet 3
2. letnik III. Semester
Kulturna dediščina prof. dr. Peter Krečič 3
Studio za ilustracija II. doc. Darko Birsa 5
Tehnologija grafičnih procesov Mitja Košak, pred. 4
Interaktivno in spletno oblikovanje I. doc. mag. Gorazd Krnc 6
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij III. – celostna grafična podoba in blagovne znamke doc. mag. Nataša Vuga 6
Tipografija III. Matjaž Tomažič, viš. pred. 3
Izbirni predmet 3
IV. Semester
Video – animacija v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 6
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Fotografija I. doc. mag. Primož Korošec 3
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij IV – embalaža in tiskovine doc. mag. Nataša Vuga 10
Tipografija IV Matjaž Tomažič, viš. pred. 5
Izbirni predmet 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 3
Managament inovativnosti in tehnologij izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Interaktivno in spletno oblikovanje II. Matjaž Tomažič, viš. pred. 5
Fotografija II. doc. mag. Primož Korošec 5
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij V. – informacijski dizajn doc. mag. Barbara Dovečar 11
Izbirni predmet 3
VI. Semester
Tipografija V. Matjaž Tomažič, višji pred. 3
Studio za načrtovanje vizualnih komunikacij VI – oblikovanje in digitalna ilustracija, diplomski seminar doc. Darko Birsa 12
Interaktivno in spletno oblikovanje III. Matjaž Tomažič, viš. pred. 5
Praktično usposabljanje 10
Izbirni predmeti
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Marketing in prodaja izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Analiza življenjskega kroga produktov in storitev prof. dr. Lučka Bogataj 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Osnove izdelave tekstilnih izdelkov izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Tekstilna umetnost doc. Jana Mršnik 3
Trajnostna moda izr. prof. Mateja Benedetti 3
Kostumografija izr. prof. Metod Črešnar 3
Računalniški mediji v 3D oblikovanju Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Digitalni marketing Mitja Košak, viš. pred. 3

Predstavitev smeri Notranja oprema

PREDMETNIK
1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 3
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 3
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 3
Studio za konceptualno notranje oblikovanje – vizualizacijske tehnike Helena Knap (v postopku), Živa Slavec, pred. 10
Studio za razvoj notranje opreme Tamara Hajdu, viš. pred. 11
II. Semester
Studio za razvoj notranje opreme II doc. Mojca Perše 13
Arhitekturna risba izr. prof. Alojz Drašler 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Zgodovina pohištva in notranje opreme doc. Karin Košak Arzenšek 6
Izbirni predmet 3
2. letnik III. Semester
Studio za oblikovanje tekstilij v prostoru Tamara Hajdu, viš. pred. 5
Kulturna dediščina prof. dr. Peter Krečič 3
Zgradba, lastnosti in raba lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 6
Studio za razvoj pohištva doc. Mojca Perše 7
Studio za razvoj notranje opreme III. doc. Mojca Perše 6
Izbirni predmet 3
IV. Semester
Površinska obdelava lesa prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli, strok. svetnik Borut Kričej 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio za razvoj javnega prostora doc. Inge Kalan Lipar 6
Studio za scenografijo doc. Ivo Koritnik 6
Razvoj interjerjev in oblikovanje I. doc. Aljoša Kolenc 3
Studio za razvoj notranje opreme v javnih objektih Tamara Hajdu, viš. pred. 6
Izbirni predmet 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 3
Managament inovativnosti in tehnologij izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio za notranjo opremo javnih objektov prof. dr. Jasna Hrovatin 12
Feng Shui-vzhodnoazijska bivalna kultura doc. mag. Špela Kryžanowski 6
Razvoj interjerjev in oblikovanje II. doc. Aljoša Kolenc 3
Izbirni predmet 3
VI. Semester
Studio za prostorski hotelski inženiring – diplomski seminar prof. dr. Jasna Hrovatin 14
Praktično usposabljanje 10
Izbirni predmet 3
Izbirni predmet 3
Izbirni predmeti
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Marketing in prodaja izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Analiza življenjskega kroga produktov in storitev prof. dr. Lučka Bogataj 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Osnove izdelave tekstilnih izdelkov izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Tekstilna umetnost doc. Jana Mršnik 3
Trajnostna moda izr. prof. Mateja Benedetti 3
Kostumografija izr. prof. Metod Črešnar 3
Računalniški mediji v 3D oblikovanju Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Digitalni marketing Mitja Košak, viš. pred. 3

START Volume 03 – e.publikacija s projekti 2015/2016 in 2016/17

START Volume 02 – e.katalog s projekti 2013/2014 in 2014/15 

START 001 – e.katalog s projekti 2012/13

START – e.katalog s projekti 2011/12/a>

Predstavitev smeri Tekstilije in oblačila

PREDMETNIK
1 letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 3
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 3
Teorija barv doc. dr. Mojca Puncer, doc. dr. Tomaž Novljan 3
Tekstilne tehnike Almina Durakovič, viš. pred., Martina Šušteršič, viš. pred. 6
Studio za modno oblikovanje izr. prof. Tanja Devetak 9
Tekstilni materiali mag. Tanja Pilar, viš. pred. 3
Zgodovina oblačenja doc. Karin Košak Arzenšek 3
II. Semester
Modna ilustracija mag. Sabina Puc, viš. pred. 4
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Studio za trajnostno oblikovanje Almina Duraković, viš. pred. 6
Studio za modno oblikovanje II. izr. prof. Tanja Devetak 6
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Konstrukcija in modeliranje oblačil I. izr. prof. dr. Damjana Celcar 4
Izbirni predmet 3
2. letnik III. Semester
Studio za oblikovanje tekstilij v prostoru Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Jana Mršnik 5
Studio za oblikovanje in tiskanje tekstilij Almina Durakovič, viš. pred. 10
Studio za oblikovanje pletenin Martina Šušteršič, pred. 5
Digitalno oblikovanje izr. prof. dr. Damjana Celcar 7
Izbirni predmet 3
IV. Semester
Modno komuniciranje Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Studio za modno oblikovanje III. doc. Metod Črešnar 13
Konstrukcija in modeliranje oblačil II. izr. prof. dr. Damjana Celcar 8
Izbirni predmet 3
3. letnik V. Semester
Blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 3
Studio za modno oblikovanje IV. izr. prof. Mateja Benedetti 15
Razvoj krojev in tehnični razvoj kolekcije izr. prof. dr. Damjana Celcar 6
Digitalno oblikovanje II. mag. Sabina Puc, viš. pred. 3
Izbirni predmet 3
VI. Semester
Studio za modni inženiring – diplomski seminar doc. Jana Mršnik, Almina Durakovič, viš. pred., dr. Lara Plajh 8
Studio za stilizem in vizualni merchandising Tea Hegeduš, viš. pred. 6
Modna fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Praktično usposabljanje 10
Izbirni predmet 3
Izbirni predmeti
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Marketing in prodaja izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Analiza življenjskega kroga produktov in storitev prof. dr. Lučka Bogataj 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Osnove izdelave tekstilnih izdelkov izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Tekstilna umetnost doc. Jana Mršnik 3
Trajnostna moda izr. prof. Mateja Benedetti 3
Kostumografija izr. prof. Metod Črešnar 3
Računalniški mediji v 3D oblikovanju Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Digitalni marketing Mitja Košak, viš. pred. 3

Predstavitev smeri Dizajn management

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji združuje teorijo in prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji, kajti oblikovalski projekti znotraj organizacij predstavljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih največkrat sodeluje tim strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi interesi. Iz tega razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.

Trajanje študija in pogoji za vpis so enaki kot veljajo za študijski program Dizajn.

Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti pisni in ustni del preizkusa nadarjenosti.

Kompetence študenta na 1. stopnji smeri DM

1. letnik I. Semester
PREDMET Nosilec ECTS
Temelji Managementa prof. dr. Dragan Kesič 3
Dizajn management – teorija izr. prof. dr. Jordan Berginc 6
Uvod v materiale prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. doc. dr. Petra Bole 12
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Vizualna komunikacija prof. dr. Polona Tratnik 3
Koncepti in ideje v oblikovanju doc. Aljoša Kolenc 6
Studio za celostno grafično podobo in embalaža produkta doc. mag. Barbara Dovečar 12
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMET 3
2. letnik I. Semester ECTS
Studio za razvoj blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 6
Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. izr. prof. Mateja Benedetti 13
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju izr. prof. Alojz Drašler, doc. dr. Peter Lipar 9
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje doc. Mojca Perše 6
Uvod v polimerne materiale prof. dr. Majda Žigon 3
Inovacijski management doc. dr. Aleš Lipnik 6
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMET 3
3. letnik I. Semester ECTS
Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta – diplomski seminar doc. mag. Katarina Klemen 7
Implementacija dizajna – strategije prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Studio za konceptualno produktno oblikovanje III. doc. dr. Lara Plajh 6
Management trajnostnega razvoja prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj 8
IZBIRNI PREDMET 3
IZBIRNI PREDMET 3
II. Semester ECTS
Praktično usposabljanje 10
Podjetništvo izr. prof. dr. Jordan Berginc 10
Studio za oblikovanja storitev doc. dr. Petra Bole 7
IZBIRNI PREDMET 3
Izbirni predmeti ECTS
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Marketing in prodaja izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Analiza življenjskega kroga produktov in storitev prof. dr. Lučka Bogataj 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Osnove izdelave tekstilnih izdelkov izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Tekstilna umetnost doc. Jana Mršnik 3
Trajnostna moda izr. prof. Mateja Benedetti 3
Kostumografija izr. prof. Metod Črešnar 3
Računalniški mediji v 3D oblikovanju Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Digitalni marketing Mitja Košak, viš. pred. 3

Predstavitev smeri Nakit

Namen dodiplomskega študija smeri NAKIT je odprava vrzeli v možnosti pridobitve znanja s področja, ki se specifično ukvarja z nakitom, saj v Sloveniji do sedaj ni bil mogoč študij samo te vrste.
Namen programa je omogočiti ustrezno znanje in specifične kompetence na področjih kot so: industrijski, modni in umetniški nakit.
Cilj študija je razvijanje različnih vrst nakita, z razumevanjem vseh oblik nakita v ožjem in oblikovanja v širšem pomenu, z visoko stopnjo teoretičnih, izkustvenih in strokovnih znanj, načrtovalske metodologije, poslovnim upravljanjem, načrtovanjem in trženjem v povezavi z ostalimi znanstvenimi in humanističnimi vedami.
Program združuje teorijo in prakso s področja oblikovanja, umetnosti, tehnologije in podjetništva.
Namen programa je izobraziti oblikovalce nakita, ki bodo imeli visoko stopnjo poznavanja materialov in tehnik izdelovanja nakita, sposobni bodo razumeti zahteve tržišča, tako umetniškega, modnega kot industrijskega in ob tem imeli dovolj znanja in kompetenc za realizacijo svojih idej na vseh naštetih področjih.

Študij smeri NAKIT bo študentom nudil poglobljeno znanje, ki bo gradilo na različnih strokovnih in praktičnih izkušnjah, vključno z možnostjo sodelovanja z gospodarstvom, sodelovanja na mednarodnih dogodkih in predstavitvah ter študijsko izmenjavo, tako na akademski ravni kot s skrbno izbranimi študijskimi obiski doma in v tujini.

Novost programa je prepletenost z ostalimi študijskimi vsebinami na Fakulteti za dizajn znotraj posameznih smeri. Študij vključuje tudi obvezno delo v delavnici, prakso v izbranih podjetjih in omogoča širok nabor izbirnih predmetov.

PREDMETNIK
1. letnik I. Semester Nosilci ECTS
Ustvarjalnost Špela Jambrek, pred. 3
Vizualni jezik doc. dr. Petra Bole 3
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I izr. prof. Alojz Drašler 5
Tekstilni materiali mag. Tanja Pilar, viš. pred. 3
Studio I – Nakit kot umetnost  doc. dr. Petra Bole 13
Izbirni predmet  3
II. Semester
Strokovna terminologija v tujem jeziku Arven Šakti Kralj Szomi 4
Risanje in slikanje I. doc. Darko Birsa, Živa Slavec, pred. 4
Koncepti in ideje v oblikovanju doc. Aljoša Kolenc 6
Tekstilne tehnike Almina Duraković, viš. pred., Martina Šušteršič viš. pred. 6
Studio II – Konceptualnost v umetnosti in estetiki telesa doc. dr. Mojca Pucer 7
Izbirni predmet  3
2. letnik III. Semester
Studio za oblikovanje tekstilij v prostoru Tamara Hajdu, viš. pred., doc. Jana Mršnik 5
Studio za oblikovanje pletenin Martina Šušteršič, viš. pred. 5
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Projektni management izr. prof. dr. Jordan Berginc 6
Studio III – prostor in telo doc. Ivo Koritnik 8
Izbirni predmet  3
IV. Semester
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Fotografija I doc. mag. Primož Korošec 3
Uvod v polimerne materiale. prof. dr. Majda Žigon 3
Studio IV – nakit in moda izr. prof. Tanja Devetak 12
Izbirni predmet  3
3. letnik V. Semester
Studio za razvoj blagovne znamke doc. dr. Aleš Lipnik 5
Fotografija II doc. mag. Primož Korošec 5
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Dizajn management – teorija izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Studio V – nakit in trajnostni materiali doc. Mojca Perše 11
Izbirni predmet  3
VI. Semester
Praktično usposabljanje 10
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje doc. Mojca Perše 6
Studio VI – industrijski nakit doc. dr. Petra Bole 11
Izbirni predmet  3
Izbirni predmeti
Podjetniški projekt doc. dr. Aleš Lipnik 3
Fotografija doc. mag. Primož Korošec 3
Celostne predstavitve v prostoru doc. Inge Kalan Lipar 3
Video v oblikovanju doc. mag. Gorazd Krnc 3
Sodobna moda izr. prof. Tanja Devetak 3
Modni stilizem Tea Hegeduš, viš. pred. 3
Tipografija viš. pred. Matjaž Tomažič 3
Analiza trendov doc. Inge Kalan Lipar 3
Filozofija dizajna izr. prof. dr. Polona Tratnik 3
Marketing in prodaja izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Analiza življenjskega kroga produktov in storitev prof. dr. Lučka Bogataj 3
Komunikacijske strategije izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Dizajn management izr. prof. dr. Jordan Berginc 3
Metodologija dizajn managementa prof. Nada Rožmanec Matičič 3
Osnove izdelave tekstilnih izdelkov izr. prof. dr. Damjana Celcar 3
Tekstilna umetnost doc. Jana Mršnik 3
Trajnostna moda izr. prof. Mateja Benedetti 3
Kostumografija izr. prof. Metod Črešnar 3
Računalniški mediji v 3D oblikovanju Tamara Hajdu, viš. pred. 3
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov doc. dr. Petra Bole 3
Digitalni marketing Mitja Košak, viš. pred. 3


Image Map