placeholder

Razvoj in strategija

POSLANSTVO

Poslanstvo Fakultete za dizajn je dejavno prispevati k razvoju družbe znanja, s spodbujanjem človekove radovednosti in želje po znanju, raziskovanju in ustvarjanju, na matičnem področju delovanja  – področju oblikovanja, ter graditi sinergije z drugimi združenji in  institucijami doma in v tujini. Izobraziti želimo oblikovalsko  misleče in družbeno odgovorne oblikovalce, ki bodo usposobljeni za vodenje najzahtevnejših oblikovalskih procesov.

VIZIJA

Fakulteta za dizajn bo, kot izobraževalni, raziskovalni in umetniško naravnani visokošolski zavod, predstavljala stičišče v domačem in globalnem okolju, v katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz umetniške in raziskovalne sfere v gospodarstvo in družbo, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju. Vizija fakultete je postati v svetovnem merilu dobro prepoznana institucija, s kakovostnimi pedagogi, raziskovalci in umetniki ter angažiranimi študenti.

Pri udejanjanju navedene vizije bo FD izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:

  1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil znanje za odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo;
  2. krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo ustvarjale boljše življenjske pogoje;
  3. zagotavljati razvoj teoretskih študij umetnosti in oblikovanja kot splošnih podlag za vse zvrsti in ravni študija dizajna;
  4. spodbujati umetniško ustvarjanje in delovanje ter povezovanje znanosti in umetnosti;
  5. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za vseživljenjsko izobraževanje;
  6. krepiti prenos znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem okolju;
  7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti;
  8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VS zavoda.

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2017-2022

Image Map