RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN DRUGA STOPNJA

Aktualno / RAZPIS IN NAVODILA ZA VPIS V PROGRAM DIZAJN DRUGA STOPNJA

FAKULTETA ZA DIZAJN,
samostojni visokošolski zavod
pridružena članica Univerze na Primorskem
Prevale 10, 1236 Trzin
Tel.: (059) 235010
GSM: 031 383 883 študentska pisarna
Informativno mesto: Trzin, Prevale 10, 1236 Trzin

Fakulteta za dizajn bo izvajala v študijskem letu 2018/2019 magistrski študijski program
DIZAJN; smer Notranja oprema
smer Tekstilije in oblačila
smer Vizualne komunikacije
smer Dizajn management
Kraj izvajanja študijskega programa: Trzin, Prevale 10 in Gerbičeva 51, Ljubljana.

SPLOŠNI DEL RAZPISA

PRIJAVA ZA VPIS

Kandidati za vpis na razpisane študijske smeri se na vpis prijavljajo neposredno na Fakulteto za dizajn. Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi oziroma naknadno, v skladu s pozivom ali dogovorom. Seznam obveznih prilog je na voljo na spletni strani Fakultete za dizajn ter v nadaljevanju razpisa.

Prijavni rok bo odprt od 6. 2. 2018 do 14. 9. 2018. Po tem roku so mogoče samo še prijave na študijske smeri, kjer razpisana mesta še niso zapolnjena in sicer do zapolnitve razpisanega števila vpisnih mest. O prejetem številu prijav se lahko kandidati pravočasno pozanimajo v referatu za študijske zadeve Fakultete za dizajn.

Prijavo za vpis boste oddali preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava.
Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:
1/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošiljate. Po pošti pošljete pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi samo tiste priloge k prijavi, ki ste jih v prijavi označili. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis.
2/ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morate obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 14. septembra 2018 na naslov:
Fakulteta za dizajn
Referat – prijava za mag.
Prevale 10
1236 Trzin.

INFORMATIVNI DAN

Na informativnem dnevu se bodo kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Vabimo vas:

28. 2. – sreda – 10.00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
28. 3. – sreda – 10.00(lokacija Prevale 10, Trzin)
18. 4. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
23. 5. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
20. 6. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
11. 7. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
29. 8. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
12. 9. – sreda – 10:00 (lokacija Prevale 10, Trzin)
Zainteresirani kandidati, ki se ne morejo udeležiti informativnih dni, se lahko udeležijo individualne predstavitve programa, po predhodni prijavi preko e- pošte: referat@fd.si.

KRITERIJI ZA VPIS IN IZBOR KANDIDATOV

Vpisni pogoji:
V magistrski študijski program Dizajn se lahko vpišejo diplomanti, ki so zaključili:
• študijski program Dizajn 1. stopnje in dosegli 180 ECTS;
• študijski program z drugih strokovnih področij (tehničnih, naravoslovnih, humanističnih), če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v skupnem obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij, Tipografija.

• Kandidatom za vpis se študijske obveznosti določijo glede na predhodno pridobljene kompetence:
Visokošolski študijski program, sprejet pred 11.06.2004, z drugih strokovnih tehniških, naravoslovnih in družboslovnih področij, če so pred vpisom opravili preizkus nadarjenosti in študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz predmetov Vizualni jezik, Teorija barv, Materiali in postopki za oblikovanje interjerjev, Notranja oprema stanovanjskih objektov, Notranja oprema javnih objektov, Oblikovanje tekstilij, Oblikovanje oblačil, Načrtovanje vizualnih komunikacij.

• Kandidatom za vpis komisija za študijske zadeve Fakultete za dizajn določi študijske obveznosti glede na predhodna predznanja, in sicer:
Študijske programe tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja.

Preizkus nadarjenosti

četrtek, 20. 9. 2018, Fakulteta za dizajn, Prevale 10, Trzin za vse 4 smeri.

S pisnim delom v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:
• nadarjenost za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
• kvaliteta likovne kompozicije, kvaliteta izvedbe,
• nadarjenost za oblikovanje, kreativne rešitve in umetniški pristop,
• sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja, risarske spretnosti.
Z ustnim delom v preizkusu nadarjenosti preverjamo naslednje sposobnosti kandidatov:
• motive in emocionalno afiniteto do dizajna,
• objektivnost (izražanje stališč, vrednotenje prostora, odnosov, razmer, itd.),
• željo po spremembah,
• kreativnost,
• povezovanja vsebin,
• sposobnost abstraktnega mišljenja,
• sproščenost v razgovoru oz. retorične sposobnosti.

Po vpisu v magistrski študijski program lahko študent s pisno vlogo na Komisijo za študijske zadeve zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je z relevantnih področij za študij že pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Fakultete za dizajn.

VPIS V VIŠJI LETNIK, PREHODI MED PROGRAMI, VZPOREDNI VPIS

V višji letnik magistrskega študijskega programa se kandidati ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko vključujejo tudi po merilih za prehode med programi.

ŠOLNINA

Šolnine za magistrski študijski program, so objavljene v Ceniku storitev na spletni strani Fakultete za dizajn www.fd.si.

KANDIDATI S TUJIMI LISTINAMI O IZOBRAŽEVANJU

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, morajo zaradi ugotavljanja izpolnjevanja vpisnih pogojev vložiti zahtevo za priznanje tujega izobraževanja. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja ter obrazci in navodila so dosegljivi na spletni strani Fakultete za dizajn.

VPISNA MESTA

Fakulteta za dizajn v študijskem letu 2018/2019 razpisuje magistrski študijski program Dizajn, ki ga sestavljajo naslednje študijske smeri:

Tabela 1: Vpisna mesta na magistrskem študiju Dizajn 2018/2019.

# Študijski smeri Število vpisnih mest
Izredni Tujci redno
1 Notranja oprema

Modul 1: Les

Modul 2:  Oblikovanje pohištva

30 3
2 Tekstilije in oblačila

Modul 1: Oblikovanje oblačil

Modul 2: Oblikovanje tekstilij

15 5
3 Vizualne komunikacije

Modul 1: Ilustracija

Modul 2: Načrtovanje vizualnih komunikacij

25 3
4 Dizajn management 30 3
SKUPAJ 100 11

Smer Notranja oprema se razdeli na dva modula v drugem semestru 1. letnika. Smeri Tekstilije in oblačila ter Vizualne komunikacije se delita na module že v prvem semestru 1. letnika.

Trajanje študija:
2 leti (4 semestre)

Omejitev vpisa:

V skladu s študijskim programom se pri izbiri kandidatov ob omejitvi vpisa v magistrske študijske programe upošteva:
• Uspeh pri študiju prve stopnje 10 %.
• Ocena diplomskega dela 10 %.
• Uspeh na izbirnem izpitu 80 %.
Pri izbirnem izpitu se kandidatova usposobljenost na oblikovalskem področju preverja na osnovi pisnega dela (portfolija) in ustnega dela (intervjuja).

Sklep o vsebini razpisa je sprejet na 3. izredni seji seji Senata FD, 1.2.2018.

V.d. dekanje FD Direktor FD
Prof. Nada Rožmanec Matičič Miha Matičič

Image Map