placeholder

Predstavitev / Organizacija

Organi Fakultete za dizajn so:

 • dekan,
 • direktor,
 • senat,
 • upravni odbor,
 • akademski zbor in
 • študentski svet.

SENAT FD

Senat FD je najvišji strokovni organ FD. Sestavlja ga 10 članov tako, da so v njem zastopani:

– dekan je član senata po položaju, ga sklicuje in mu predseduje;

– prodekan za študijske zadeve je član senata po položaju,

– 5 predstavnikov znanstvenih in umetniških disciplin (kateder) ter strokovnih področij, v okviru katerih FD izvaja svoje študijske programe;

– študenti izvolijo v senat eno petino članov oz. dva člana predstavnika študentskega sveta;

– nepedagoški delavci izvolijo izmed sebe enega svojega predstavnika v senat.

Delovanje senata, sklic sej, volitve ter dela in naloge senata podrobneje določa Statut FD od 28. do 35. člena.

Stalna delovna telesa senata FD so:

1. Komisija za študijske zadeve,

2. Komisija za raziskovalno in umetniško dejavnost,

3. Habilitacijska komisija,

5. Komisija za priznanje pomembnih umetniških del,

6. Komisija za kakovost in

7. Komisija za intelektualno lastnino

8. Komisija za mobilnost.

UPRAVNI ODBOR FD

Upravni odbor odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje v okviru dejavnosti FD ter upravlja s premoženjem, pridobljenim v zvezi z opravljanjem dejavnosti ter premoženjem pridobljenim iz naslova dediščin, volil in daril.

Upravni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj in sicer: direktorja FD, 3 predstavnike ustanovitelja in 1 predstavnika zaposlenih.

AKADEMSKI ZBOR FD

Akademski zbor FD sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalni, raziskovalni ali umetniški dejavnosti FD in sicer so zaposleni ali sodelujejo na podlagi pogodbe.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi strokovni delavci in predstavniki študentov – slednji tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine vseh članov zbora.

Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.

Predsednik Akademskega zbora FD: prof. dr. Peter Krečič.

ŠTUDENTSKI SVET FD

Študentski svet FD ima najmanj pet (5) članov in največ deset (10) članov, ki jih izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD. Študentski svet lahko predstavljajo tudi predstavniki letnikov  posamezne študijske smeri.Študenti FD imajo v študentskem svetu FD po najmanj enega (1) oz. največ dva (2) predstavnika študijske smeri.

Mandat članov Študentskega sveta FD traja dve leti. Člani Študentskega sveta so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Način volitev študentov Študentskega sveta FD določa Pravilnik o načinu  volitev ŠS FD.

Študentski svet FD razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, poleg tega pa:
– oblikuje mnenja študentov FD za organe in komisije ter delovna telesa FD,
– voli člane organov FD iz vrst študentov, kot je določeno s statutom FD,
– daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev,
– opravlja druge naloge po sklepu Senata FD ali dekana FD.

Delovanje ŠS FD podrobneje določa Poslovnik za delo ŠS FD.

Vodstvo Fakultete za dizajn predstavljajo vodstveni in vodilni delavci. Naloge in pristojnosti ter odgovornosti vodstva in vodilnih delavcev so določene s statutom FD in Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

DIREKTOR FD

Miha Matičič

Direktor je poslovodni organ zavoda, ki vodi, zastopa in predstavlja FD ter odgovarja za zakonitost dela na FD.

Direktor FD : Miha Matičič

TAJNIK FD

Tajništvo FD opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-administrativna opravila s študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, gospodarsko-finančnega in računovodskega področja.

DEKAN FD

prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.

Dekan FD je strokovni vodja zavoda in opravlja naloge v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi FD, statutom FD in drugimi akti.

V.d. dekanje FD: prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.

PRODEKANI FD

FD ima enega ali več prodekanov, ki jih na predlog dekana in po predhodnem soglasju UO FD imenuje Senat FD za določena področja. Prodekani FD opravljajo naloge določene s statutom ter naloge po pooblastilu dekana. Imenovani so za mandatno dobo štirih let oz. do predčasnega prenehanja funkcije dekana.

Prodekan za študijske zadeve: prof. dr.dr. h.c. Nikolaj Torelli

Prodekanji za znanstveno raziskovalno dejavnost:
Kultura bivanjaprof. dr. Jasna Hrovatin
Tekstilije in oblačila: izr. prof. dr. Damjana Celcar

Prodekanja za umetniško dejavnost: doc. Mojca Perše

Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: mag. Veronika Gruden

Prodekan za vizualno kulturo: prof. dr. Peter Krečič

Prodekanja za mednarodno dejavnost: Manca Matičič Zver, mag. diz.

Tajništvo FD opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-adminoistrativna opravila s študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, gospodarsko finančnega in računovodskega področja, ter strokovno-tehnične naloge pri izvajanju visokošolskega programa in raziskovalnega programa. Tajništvo FD opravlja tudi upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti FD.

Tajnik Fakultete za dizajn

Telefon: 059 23 5002

Pisarna za mednarodno in raziskovalno dejavnost 
mag. Ariana Ferfile
E-pošta: ariana.ferfile(at)fd.si
Telefon: 059 23 5011

Referat za študentske zadeve 
Mileva Miškovič (dodiplomska stopnja)
E-pošta: referat(at)fd.si
Mobitel: 031 383 883 in 041 355 148
Telefon: 059 23 5010

Tamara Hajdu (magistrska stopnja)
E-pošta: tamara.hajdu(at)fd.si
Telefon: 059 23 5004

Računovodstvo
KARMEN, podjetje za računovodske storitve, d.o.o.
Spodnje Prapreče 38, 1225 Lukovica
Miran Stopar
E-pošta: karmen.miran(at)siol.net
Mobitel: 041 627 746
Telefon: 01 723 66 73
Fax: 01 723 66 74

Knjižnica FD
Domen Lo in mag. Maja Peteh
E-pošta: knjiznica(at)fd.si
Telefon: 059 23 5003

Vseživljenjsko učenje
Petra Kocjančič
E-pošta: petra.kocjancic(at)fd.si
Telefon: 059 23 5004

Pedagoške in znanstveno-raziskovalne ter umetniške enote FD so:

 •  katedre,
 • laboratoriji in
 • raziskovalne skupine.

KATEDRA

Katedra je temeljna organizacijska enota pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela, ki ga izvaja FD. Katedra združuje enega ali več sorodnih predmetov enega ali več študijskih programov. Katedro ustanovi ali ukine Senat FD v soglasju z dekanom. Katedro vodi predstojnik katedre, ki ima naziv visokošolskega učitelja – docenta, izrednega ali rednega profesorja. Predstojnik katedre je za svoje delo dogovoren dekanu.

FD ima naslednje katedre:

 1. Katedro za notranjo opremo in arhitekturo prostora (predstojnica: prof. Nada Rožmanec Matičič)
 2. Katedro za oblikovanje pohištva (predstojnica: prof. dr. Jasna Hrovatin)
 3. Katedro za vizualne komunikacije (predstojnica: doc. mag. Barbara Dovečar)
 4. Katedro za nakit (predstojnica: (Petra Kocjančič, mag. diz.)
 5. Katedro za tekstilije in oblačila (predstojnica: izr. prof. dr. Damjana Celcar)
 6. Katedro za dizajn management (predstojnica: mag. Veronika Gruden)

LABORATORIJI

Laboratorij deluje kot znanstveno-raziskovalna ter umetniška enota znotraj FD. Dejavnost laboratorija obsega izvajanje temeljnih, aplikativnih in razvojno-raziskovalnih projektov na področju disciplin, ki jih razvija zavod ter drugo razsikovanje. Laboratorij vodi vodja laboratorija.

FD ima naslednje laboratorije:

 1. Laboratorij za kreativne industrije (vodja: doc. Mojca Perše)
 2. Laboratorij za vizualne komunikacije (vodja: Domen Lo, mag.diz.)
 3. Laboratorij za produktno oblikovanje (vodja: Almina Duraković, višja predavateljica) in
 4. Hišo za dizajn management in inovacije (vodja: Manca Matičič Zver, mag. diz.)

RAZISKOVALNA SKUPINA

Raziskovalna skupina ima naslednje naloge :

– nudi podporo razvojnemu delu kateder,

– izvaja poglobljeno raziskovanje povezano z delom kateder,

– spremlja svetovne trende na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah,

– publicira izsledke in primere dobre prakse.

Raziskovalno skupino vodi vodja raziskovalne skupine. FD ima pri ARRS ustanovljeni dve raziskovalni skupini in sicer 1. Raziskovalno skupino za tekstilije in oblačila in 2. Raziskovalno skupino za kulturo bivanja.

Senat FD je na svoji 8. korespondenčni seji, dne 21.8. 2013 sprejel sklep, da vsi veljavni pravilniki oz. drugi akti VŠD  ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo vse do sprejema novih aktov.

RAZVOJNI PROGRAMI

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2015-2020

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2017 – 2022

Letni program dela za leto 2013

Letni program dela za leto 2014

Letni program dela za leto 2015

Letni program dela za leto 2016

Letni program dela za leto 2017

Letni program dela za leto 2018

Letni program dela za leto 2019

ŠTUDIJ

Pravilnik o tutorskem sistemu

Izpitni pravilnik FD

Sprememba Izpitnega pravilnika FD

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov na FD

Pravila o pripravi in zagovoru diplomske naloge

Spremembe oz. dopolnitev pravil o pripravi diplomske naloge

Pravila o pripravi in zagovoru magistrskega dela

Pravilnik o vseživljenjskem učenju na FD

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik za sprejemne izpite na FD

Navodila o izvajanju predmetov študijskih programov s konzultacijami

Navodila za oblikovanje pisnih izdelkov na FD

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov

Navodila o preverjanju podobnosti vsebine

SPLOŠNO

Statut Fakultete za dizajn – čistopis

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na FD

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FD

Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu

Pravilnik o nagradah in priznanjih Fakultete za dizajn

Pravilnik o podeljevanju priznanj GoinGreenGlobal

Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev in raziskovalcev FD

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o delovnem času na FD

Navodilo o koriščenju in odmeri LD uslužbencev na FD

Pravilnik o volitvah organov FD

Pravilnik o ustanovitvi in delovanju Razvojnega sveta FD

Pravilnik o intelektualni lastnini zaposlenih in študentov FD

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti

Pravilnik za preprečevanje nadlegovanja, nasilja in trpinčenja

Program promocije varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o vodenju zaloge knjižničnega gradiva

Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del

Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost

Pravila delovanja Alumni kluba FD

ŠTUDENTI

Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na FD

Pravilnik o pripravi študentskih mnenj ob izvolitvah v naziv

Pravilnik o načinu volitev Študentskega sveta FD

Poslovnik za delo ŠS FD

Spremembe Poslovnika in Pravilnika o načinu volitev, z dne 8.12. 2015

MERILA

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na FD

Dopolnitev Meril z dne 30. 5. 2016

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pravilnik o mobilnosti na FD

POSLOVNIKI

Poslovnik kakovosti

Poslovnik Senata FD

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2008

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2009

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2010

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2014/2015

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2017/2018

POROČILA

Letno poročilo VŠD za leto 2011

Letno poročilo za leto 2012

Računovodsko poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2013

Računovodsko poročilo za leto 2013

Letno poročilo za leto 2014

Računovodsko poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Računovodsko poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Računovodsko poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Računovodsko poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Računovodsko poročilo za leto 2018

KODEKS

Etični kodeks FD

OSTALI DOKUMENTI

Akt o ustanovitvi FD

Katalog informacij javnega značaja

Cenik FD 

Sklep o popustu na šolnino za smer DM

Študijski koledar 2013/2014

Študijski koledar 2014 /2015

Študijski koledar 2015/2016

Študijski koledar 2016/2017

Študijski koledar 2017/2018

Študijski koledar 2018/2019

Image Map