placeholder

Predstavitev / Kakovost in družbena odgovornost

FD že od svoje ustanovitve leta 2005 dalje namenja posebno pozornost skrbi za kakovost svojega delovanja. FD ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti z namenom, da z njim uresničuje svoje poslanstvo in vizijo, dosega dolgoročne in kratkoročne cilje in razvija kulturo kakovosti.

Člani in članice skupnosti Fakultete za dizajn so zavezani predvsem naslednjim etičnim vrednotam: poštenosti, odličnosti, odgovornosti, dostojanstvu in odprtosti. Prizadevajo si za udejanjanje akademske svobode, kot temeljne pravice in odgovornosti, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov.

Visokošolski učitelji in sodelavci uresničujejo akademsko svobodo s svojim pedagoškim, znanstveno-raziskovalnim in umetniškim delom, ki ga podrejajo splošno sprejetim etičnim vrednostam in poslanstvu FD. Akademska svoboda študentov se izraža v akademski avtonomnosti, ki jih zavezuje k odgovornemu in samoiniciativnemu izpolnjevanju zastavljenih študijskih ciljev.

PEDAGOŠKA KAKOVOST

Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in odgovornemu mišljenju. Na FD si prizadevamo, da so naši visokošolski učitelji visoko strokovno usposobljeni in motivirani posamezniki, ki predavalnice spreminjajo v prostor, kjer se kali in krepi ustvarjalni duh.

ZNANSTVENA KAKOVOST

Znanstveno-raziskovalno delo temelji na akademski svobodi, svobodi znanstvenega ustvarjanja in znanstveni poštenosti. Znanstvena poštenost se kaže v doslednem spoštovanju avtorstva in korektnem priznavanju in navajanju tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi v dosledni uporabi korektnih znanstvenih metod, poštenem in strokovno neoporečnem interpretiranju rezultatov znanstvenega dela ter objektivnem preverjanju znanstvenih hipotez.

UMETNIŠKA KAKOVOST

Fakulteta za dizajn s svojo umetniško dejavnostjo sodeluje na projektih z izrazitim umetniškim in konceptualnim pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten študijski proces, je umetniško delovanje vključeno v najrazličnejše predstavitve, razstave, publikacije in javno pojavnost.

Temeljni gradniki v procesu zagotavljanja kakovosti na FD

1. Sodelovanje s študenti – na FD se zavedamo, da so študenti primarni razlog našega obstoja, zato želimo razumeti njihove potrebe in pričakovanja ter upoštevati mnenja, ki jih posredujejo neposredno ali preko predstavnikov.

2. Vodenje z vizijo – vodje na FD oblikujejo prihodnost, jo udejanjajo, njihovo etično ravnanje pa predstavlja zgled za ostale.

3. Spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti – na FD celostno spodbujamo kreativnost in ustvarjalnost študentov, visokošolskih učiteljev in ostalih sodelavcev.

4. Sodelovanje z okoljem – FD razvija in ohranja odnose, ki temeljijo na partnerstvu, ki ustvarja dodano vrednost za družbo kot celoto.

5. Upravljanje procesov – upravljanje procesov poteka skladno z zakonodajo in internimi akti zavoda.

6. Ustvarjanje prijetnega delovnega okolja – na FD cenimo svoje zaposlene in skupaj z njimi ustvarjamo prijetno delovno vzdušje, ki se kaže v visoki motiviranosti in preseganju delovnih rezultatov.

7. Skrb za trajnostni razvoj – na FD je skrb za trajnostno prihodnost del organizacijske kulture in je kot taka vpeta v pedagoški, znanstveno-raziskovalni in umetniški proces.

Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših instrumentov sistema kakovosti visokošolskih zavodov.Gre za proces opredeljevanja, zbiranja in analiziranja kvalitativnih  (samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) in kvantitativnih (dejstva) informacij. Samoevalvacija zagotavlja visokošolskim institucijam okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služi jim kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter jim omogoča pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo.

Fakulteta za dizajn redno izvaja postopke samoevalvacije ter na ta način spremlja svoj razvoj na posameznih področjih delovanja, hkrati pa pravočasno odkriva in tekoče odpravlja morebitne slabosti v delovanju. V pripravo in obravnavo samoevalvacijskih poročil so vključeni vsi, ki jih zadeva razvoj institucije, zlasti zaposleni in študenti, kajti na ta način želimo spodbuditi  zavedanje o  kulturi kakovosti ter  razmišljanje o soodgovornosti za njen razvoj.

Na Fakulteti za dizajn se zavedamo, da je za zagotavljanje kakovosti institucije formalno odgovorno vodstvo, vendar je kultura kakovosti odvisna predvsem od motiviranosti in kakovostnega dela vsakega posameznika.

ANKETIRANJE ŠTUDENTOV

Fakulteta za dizajn vsako leto izvede anketiranje študentov. Način in postopek anketiranja je določen v Pravilih o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev FD. Rezultati anketiranja so osnova za uvajanje izboljšav v pedagoškem procesu in na samem zavodu.

Na Fakulteti za dizajn krepimo družbeno odgovornost, saj se zavedamo naše zavezanosti širši družbi in tudi odgovornosti, da vlagamo v lokalno okolje, v katerem delujemo ter hkrati sobivamo. To je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom, kajti razvoj FD je tesno povezan z razvojem družbenega okolja, z izboljševanjem pretoka znanj, s povezovanjem izobraževalnega  ter raziskovalnega dela in gospodarstva.

Na znanstveno-raziskovalnem področju izvajamo poglobljeno raziskovalno delo na področju dvodimenzionalnega in trodimenzionalnega oblikovanja, namenjenega dvigu kakovosti bivanja ljudi s posebnimi potrebami, osredotočamo pa se tudi na bivanjsko kulturo mladih.

Aktivno se vključujemo v izvedbo različnih družbeno odgovornih aktivnosti na izobraževalnem in umetniškem področju, sodelujemo pa tudi pri različnih humanitarnih akcijah.

Pomembna komponenta delovanja FD je zagotovo tudi okoljska skrb. Usmerjeni smo v trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost.

FD si bo v največji meri prizadevala za trajnostni razvoj po načelih Agende 2030, ki na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. Skrb za trajnostni razvoj FD udejanja s članstvom v Svetovnem združenju za industrijski dizajn (World Design Organization), katerega poslanstvo je, da s pomočjo dizajna izboljšuje družbeno, ekonomsko, kulturno in okoljsko kakovost življenja in s pomočjo inovativnih oblikovalskih rešitev spreminja družbo v širšem pomenu.

Na Fakulteti za dizajn izvajamo vrsto aktivnosti s katerimi želimo vplivati na večjo pedagoško, znanstveno in umetniško kakovost.

Pripravljamo:

  • usposabljanja za tutorje študente in tuturje učitelje,
  • srečanja, z namenom izmenjave dobrih praks ob izvedbi mobilnosti,
  • usposabljanja s pedagoško-andragoškega področja za VS učitelje in sodelavce,
  • predstavitve različnih projektov ( Ustvarjalna Evropa, Interreg, Obzorja 2020 idr.),
  • gostovanja tujih ekspertov z različnih strokovnih področij,
  • projekte, skupaj z domačimi in tujimi gospodarskimi družbami, združenji in nevladnimi organizacijami,
  • karierne dneve za študente,
  • dneve za kakovost, na katerih razpravljamo o različnih vidikih kakovosti in družbene odgovornosti fakultete,
  • usposabljanja za zaposlene s področja informacijske pismenosti in e- učilnic.

Visokošolski učitelji, sodelavci in podporne službe se redno udeležujejo različnih oblik izobraževanj in usposabljanj, ki jih pripravljajo MIZŠ, CMEPIUS, NAKVIS  in drugi. Vsa nova spoznanja (predvsem inovativne načine poučevanja in dobre prakse s področja visokošolske didaktike) poskušamo v čimvečji meri implementirati v delovanje fakultete.

 

 

Image Map