placeholder

Predstavitev

FD je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica in edina lastnica je prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a. FD je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30. 01. 2009, 4. 7. 2012 in 6.1. 2014). Koncesija je bila zavodu dodeljena z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. december 2007, za redni študij po bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Dizajn«, in sicer od študijskega leta 2008/2009.

FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, ki je bil akreditiran na 13. seji Sveta RS za visoko šolstvo 6. julija 2006 ter dvoletni magistrski študijski program druge stopnje “DIZAJN”, ki je bil akreditiran na 48. seji Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, dne 24. 4. 2012. Slednji nima koncesije.

Prva in druga stopnja študijskega programa »Dizajn« se izvajata na štirih smereh in sicer:

Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila ter Dizajn management (pričetek izvajanja v l. 2015/2016).

V letu 2018/2019 je FD pričela izvajati novo, peto študijsko smer Nakit, na dodiplomskem strokovnem študijskem programu.

  1. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je Fakulteta za dizajn postala pridružena članica Univerze na Primorskem.

FD je na 8. korespondenčni seji Senata FD, dne 26.5.2017 sprejela sklep o spremembi  KLASIUS – P v KLASIUS P -16 in sicer se obstoječi KLASIUS P (2140) pretvori v KLASIUS  -P -16 (0288) tj. Interdisciplinarne  izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika, z dopolnitvijo KLASIUS – P: 0211 (avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja), 0212 (modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje), 0214 (domača in umetnostna obrt; unikatni in umetniški izdelki), 0413 (poslovanje in upravljanje, menedžment), 0723 (tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija) ter 0731 (arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem).

FD uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji, Evropi in svetu. Na obeh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante, ki se vključujejo v trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z akterji okolja prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter s tem prispeva k njenemu razvoju (t.i. »trikotniki znanja«).

Fakulteto za dizajn sestavlja kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev. Tako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot Fakultete za dizajn, temelji na kreativnih zamislih njenih ustvarjalnih sodelavcev, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe, pri tem pa graditi visoke etične standarde, spoštovati akademsko svobodo ter ohranjati trajnostni odnos do okolja.

Fakulteta za dizajn je javnosti odprta vsak delovni dan od ponedeljka do četrtka med 9:00 in 16:00 uro, ob petkih pa med 9:00 in 13:00 uro.
Med vikendi in ob praznikih je šola zaprta.

Za vse zainteresirane posameznike, bodoče študente ter šolske skupine, Fakulteta za dizajn organizira vodene oglede šole in vodene oglede po razstavah študentov. Več informacij lahko dobite pri ga. Almini Duraković , kjer se dogovorite tudi za termin ogleda šole.

Vsi obiski večjih skupin morajo  biti predhodno najavljeni.

Vljudno vabljeni!

Senat FD je na svoji 8. korespondenčni seji, dne 21.8. 2013 sprejel sklep, da vsi veljavni pravilniki oz. drugi akti VŠD  ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo vse do sprejema novih aktov.

RAZVOJNI PROGRAMI

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2015-2020

Strategija, vizija in poslanstvo Fakultete za dizajn 2017 – 2022

Letni program dela za leto 2013

Letni program dela za leto 2014

Letni program dela za leto 2015

Letni program dela za leto 2016

Letni program dela za leto 2017

Letni program dela za leto 2018

Letni program dela za leto 2019

ŠTUDIJ

Pravilnik o tutorskem sistemu

Izpitni pravilnik FD

Sprememba Izpitnega pravilnika FD

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov na FD

Pravila o pripravi in zagovoru diplomske naloge

Spremembe oz. dopolnitev pravil o pripravi diplomske naloge

Pravila o pripravi in zagovoru magistrskega dela

Pravilnik o vseživljenjskem učenju na FD

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti

Pravilnik za sprejemne izpite na FD

Navodila o izvajanju predmetov študijskih programov s konzultacijami

Navodila za oblikovanje pisnih izdelkov na FD

Pravilnik o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov

Navodila o preverjanju podobnosti vsebine

SPLOŠNO

Statut Fakultete za dizajn – čistopis

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na FD

Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FD

Pravila o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu

Pravilnik o nagradah in priznanjih Fakultete za dizajn

Pravilnik o podeljevanju priznanj GoinGreenGlobal

Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev in raziskovalcev FD

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o popisu

Pravilnik o delovnem času na FD

Navodilo o koriščenju in odmeri LD uslužbencev na FD

Pravilnik o volitvah organov FD

Pravilnik o ustanovitvi in delovanju Razvojnega sveta FD

Pravilnik o intelektualni lastnini zaposlenih in študentov FD

Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti

Pravilnik za preprečevanje nadlegovanja, nasilja in trpinčenja

Program promocije varnosti in zdravja pri delu

Pravilnik o vodenju zaloge knjižničnega gradiva

Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del

Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost

Pravila delovanja Alumni kluba FD

ŠTUDENTI

Pravilnik o študentih s posebnim statusom

Pravilnik spremljanja dejanske obremenitve študentov na FD

Pravilnik o pripravi študentskih mnenj ob izvolitvah v naziv

Pravilnik o načinu volitev Študentskega sveta FD

Poslovnik za delo ŠS FD

Spremembe Poslovnika in Pravilnika o načinu volitev, z dne 8.12. 2015

MERILA

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na FD

Dopolnitev Meril z dne 30. 5. 2016

MEDNARODNO SODELOVANJE

Pravilnik o mobilnosti na FD

POSLOVNIKI

Poslovnik kakovosti

Poslovnik Senata FD

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2008

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2009

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2010

Samoevalvacijsko poročilo VŠD za leto 2011/2012

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2012/2013

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2014/2015

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2016/2017

Samoevalvacijsko poročilo FD za leto 2017/2018

POROČILA

Letno poročilo VŠD za leto 2011

Letno poročilo za leto 2012

Računovodsko poročilo za leto 2012

Letno poročilo za leto 2013

Računovodsko poročilo za leto 2013

Letno poročilo za leto 2014

Računovodsko poročilo za leto 2014

Letno poročilo za leto 2015

Računovodsko poročilo za leto 2015

Letno poročilo za leto 2016

Računovodsko poročilo za leto 2016

Letno poročilo za leto 2017

Računovodsko poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2018

Računovodsko poročilo za leto 2018

KODEKS

Etični kodeks FD

OSTALI DOKUMENTI

Akt o ustanovitvi FD

Katalog informacij javnega značaja

Cenik FD 

Sklep o popustu na šolnino za smer DM

Študijski koledar 2013/2014

Študijski koledar 2014 /2015

Študijski koledar 2015/2016

Študijski koledar 2016/2017

Študijski koledar 2017/2018

Študijski koledar 2018/2019

Image Map