Kandidatura študentov v Študentski svet FD – poziv

Aktualno / Kandidatura študentov v Študentski svet FD – poziv

Študentke in študente FD VABIMO, DA KANDIDIRATE ZA ČLANE ŠTUDENTSKEGA SVETA FD in soustvarjate aktivnosti fakultete!

Razglas

Obrazec za kandidaturo

Datum: 8. 1. 2018

Na podlagi sklepa Senata FD, ki je bil izglasovan na 3. redni korespondenčni seji, dne 5. 1. 2017, v.d. dekanje FD, red. prof. Nada Rožmanec Matičič

razpisujem,

REDNE VOLITVE ČLANOV V ŠTUDENTSKI SVET FD

I.

Redne volitve članov Študentskega sveta FD v študijskem letu 2017/2018 se izvedejo 19. 2. 2018. Redne volitve se izvedejo za:

2 ČLANA na smeri VIZUALNE KOMUNIKACIJE

2 ČLANA na smeri NOTRANJA OPREMA  

2 ČLANA na smeri TEKSTILIJE IN OBLAČILA

2 ČLANA na smeri DIZAJN MANAGEMENT

za mandatno dobo dveh let.

Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem preko visokošolskega informacijskega sistema (VIS-a).

Študentski svet FD je sestavljen skladno z določili senata FD tako, da ima najmanj osem članov, ki jih izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD. Študenti FD imajo v študentskem svetu FD po dva predstavnika študijske smeri, med katerimi so tudi študenti izrednega študija. V začetku študijskega leta 2017/2018 je bilo ugotovljeno, da bo celotnemu študentskemu svetu skladno s Statutom prenehal mandat konec meseca februarja 2018, zato v.d. dekanje skladno z navedenim razpisuje REDNE volitve za celoten študentski svet.

Pasivno in aktivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) imajo vsi študentje FD.

III.

Redne volitve bodo potekale preko visokošolskega informacijskega sistema  (VIS).

Volitve bodo potekale

dne 19. 2. 2018.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu, ki je dostopen v spletnem referatu od dne 9. 1. 2018, do dne 1. 2. 2018 do 17. ure, v Referatu za študentske zadeve ali po navadni pošti na naslov: FAKULTETA ZA DIZAJN, Referat, Prevale 10, 1236 Trzin ali po elektronski pošti na naslov: manca.simcic@fd.si.

 

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici (če se ne pošilja po elektronski poti), na kateri mora biti oznaka » Redne volitve ŠS FD 2017/2018«. Rok za vlaganje kandidatur začne teči dne 9. 1. 2019 ob 12. uri.

Objava izida volitev v ŠS bo dne 20. 2. 2018, dokončni razglas kandidatov na volitvah v ŠS FD pa se, po odločitvi glede morebitnih pritožb zoper zavrnjene kandidature, objavi dne 27. 2. 2017 na oglasni deski FD in na spletni strani FD.

Razglas je objavljen na spletni strani FD dne 8. 1. 2018.

red. prof. Nada Rožmanec Matičič

v.d. dekanje FD

Image Map